Vlaams programmadecreet bevestigt ruime toepassing afgevlakte gezondheidsindex (art. 89 en 135 PD 2016)

Het Vlaams programmadecreet van 18 december 2015 bevat een generieke bepaling over de toepassing van de afgevlakte gezondheidsindex. De bepaling schept duidelijkheid over de indexatie van subsidies, forfaits en tegemoetkomingen. Het gaat om een lijst van maar liefst 77 verwijzingen.

Verschillende interpretatie

In heel wat wetten en decreten en in hun uitvoeringsbesluiten, en in allerlei akkoorden en overeenkomsten, staat vaak dat subsidies, forfaits en andere tegemoetkomingen worden aangepast overeenkomstig de gezondheidsindex of een ander indexmechanisme. De Vlaamse Regering ging er altijd van uit dat de federale indexsprong ook geldt voor de Vlaamse subsidies, forfaits en tegemoetkomingen. Bij de aanpassing van de uitgaven- en de middelenbegroting werd die indexsprong dan ook verrekend naar alle Vlaamse uitgaven.

Maar in de praktijk is gebleken dat bepaalde federale diensten de regels voor de indexsprong wel eens verschillend interpreteren. Vandaar dat de Vlaamse decreetgever nu zorgt voor duidelijkheid met een ruime algemene bepaling die eigenlijk de interpretatie van de Vlaamse Regering formeel bevestigt. Ook in de begroting werd steeds uitgegaan van de indexsprong zodat de subsidies, forfaits en tegemoetkomingen niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd.

Afgevlakte gezondheidsindex

Het programmadecreet van 18 december 2015 bepaalt dat voor de subsidies, forfaits en tegemoetkomingen die opgenomen zijn in de opgesomde bepalingen of in hun uitvoeringsbesluiten en die voorzien in een koppeling aan een prijsindex, altijd de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking moet worden genomen. En voor alle overeenkomsten en akkoorden gesloten ter uitvoering van de opgesomde bepalingen, die voorzien in een koppeling aan de prijsindex, moet ook altijd de afgevlakte gezondheidsindex in aanmerking worden genomen.

Voor de berekening en de toepassing van de afgevlakte gezondheidsindex verwijst men naar artikel 2 tot en met artikel 2quater van het KB van 24 december 1993. Ook de blokkering van de afgevlakte gezondheidsindex is dus van toepassing. Met ingang van 27 april 2015 regelen die bepalingen, opgenomen in de wet tot verbetering van de werkgelegenheid, de indexsprong. Het is dan ook logisch dat dit onderdeel van het programmadecreet retroactief in werking treedt op 27 april 2015.

Ruim geïnterpreteerd

De termen subsidies, forfaits en tegemoetkomingen worden ruim geïnterpreteerd. Zo moeten vergoedingen, dotaties en financiële regelingen die voorzien worden in de lijst ook gelezen worden als tegemoetkomingen.

Er is vaak sprake van een koppeling aan de gezondheidsindex, de prijsindex (wet van 1 maart 1977, overheidssector) of de prijsindex die opgenomen is in het KB van 24 december 1993. Ook hier bevestigt de Vlaamse decreetgever de ruime interpretatie: alle bedragen die geïndexeerd moeten worden volgens een van die prijsindexen, worden gekoppeld aan de afgevlakte gezondheidsindex. Aan de koppeling met de spilindex wordt niet geraakt.

Vlaamse bevoegdheden

In de lijst met verwijzingen zitten federale wetten. Het gaat hier dan enkel om de bepalingen die geregionaliseerd zijn en waarvoor het Vlaamse Gewest of de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. Het is immers niet de bedoeling van de decreetgever om aanpassingen aan het indexeringsmechanisme door te voeren in bepalingen waarvoor hij niet bevoegd is, zo blijkt uit de toelichting bij het decreet.

Tot slot kunnen we er nog op wijzen dat de toepassing van de nieuwe generieke bepaling niet mag leiden tot een nominale vermindering van de opgesomde subsidies, forfaits en tegemoetkomingen in de periode van 1 april tot aan de referentiemaand.

Bron:Decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016, BS 29 december 2015 (art. 89 en 135 PD 2016)
Zie ook: Wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, BS 27 april 2015

Steven Bellemans

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 27-01-2016

  86