Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan spitst zich toe op maximaal vijf prioritaire doelstellingen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid

De Vlaamse regering selecteert binnen zes maanden na het begin van elke nieuwe regeerperiode vijf prioritaire, beleidsoverschrijdende doelstellingen voor kinderen en jongeren. De selectie gebeurt op basis van een omgevingsanalyse.

Voor elk van die doelstellingen wordt een projectplan opgemaakt. Met daarin onder meer het nagestreefde doel, het plan van aanpak mét acties, mijlpalen en resultaatsindicatoren en de vrijgemaakte budgetten. Al die projectplannen samen vormen het Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan voor de volgende beleidsperiode. En dat moet er zijn binnen het jaar na de start van de nieuwe regeerperiode.

Per prioriaire doelstelling is er een stuurgroep, waarin de betrokken ministers en administraties zijn vertegenwoordigd. De stuurgroep staat in voor de opmaak én de opvolging van het projectplan.

Het Vlaams parlement en de kinderrechtencommissaris krijgen een tussentijds rapport en een eindrapport over de uitvoering van het jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan. Beide rapporten evalueren het plan. In het tussentijds rapport geeft men ook aan hoe de vastgestelde tekortkomingen zullen opgelost worden.

De regering heeft ook aandacht voor horizontaal en verticaal overleg.

De reflectiegroep jeugd- en kinderrechtenbeleid organiseert het horizontaal overleg. In die groep zitten de aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid van de departementen en agentschappen. Maar ook andere instanties worden uitgenodigd, zoals het Kinderrechtencommissariaat en het Jeugdonderzoeksplatform. De reflectiegroep werkt onder meer mee aan de selectie van de prioriaire doelstellingen en de uitwerking van de projectplannen. Zij volgt ook de uitvoering van het beleidsplan op en stelt eventuele bijsturingen voor.

Naast het horizontaal overleg is er ook een verticaal overleg over het jeugd- en kinderrechtenbeleid. Iedere Vlaamse minister organiseert elk jaar een dergelijk overleg. Dit ter voorbereiding van de beleidsnota en de beleidsbrieven. Op dat verticaal overleg worden zeker het Kinderrechtencommissariaat, de Vlaamse Jeugdraad en de bevoegde aanspreekpunten jeugd- en kinderrechtenbeleid uitgenodigd. Het overleg toetst de specifieke beleidsinitiatieven op hun effecten voor kinderen en jongeren en hun rechten.

Het nieuwe besluit van 7 september 2018 treedt in werking op 21 oktober 2018.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 betreffende het jeugd- en kinderrechtenbeleid, BS 11 oktober 2018
Zie ook:
Decreet van 20 januari 2002 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid
Ilse Vogelaere
  141