Videoconferentie en elektronische handtekening in Brusselse Gemeentewet

Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet

Met zijn ordonnantie van 17 juli 2020 moderniseert het Brussels gewest zijn versie van de Nieuwe Gemeentewet. Dat is alvast een eerste stap naar een eigen Wetboek voor de Brusselse Plaatselijke Besturen. Maar de weg is nog lang.

Brussel voert bijvoorbeeld deze wijzigingen door:
  • Het college van burgemeester en schepenen mag vergaderen via videoconferentie. Maar alleen in geval van overmacht of in maximum 10% van de vergaderingen per jaar.
  • De documenten van de gemeente mogen ondertekend worden met een elektronische handtekening.
  • De gemeenteraadsleden krijgen een geheimhoudingsplicht.
  • De gemeenteraad kan zelf de vervallenverklaring van een gemeenteraadslid uitspreken. Het raadslid kan tegen die beslissing in beroep gaan bij het Rechtscollege en bij de Raad van State.
  • Een gemeenteraadslid dat verhinderd is, staaft dat met een attest. Maar als het raadslid niet in staat is om een medisch attest in te dienen, blijft zijn stoel leeg. De ordonnantie maakt het mogelijk om dat lege zitje tijdelijk toe te wijzen aan de plaatsvervanger. Als het raadslid terugkeert, krijgt het lid zijn rechten terug.
  • Een gemeenteraadslid dat zijn mandaat niet zelfstandig kan vervullen wegens een handicap, mag zich laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Tot nu waren de bijstandskosten voor rekening van het raadslid. Maar als die vertrouwenspersoon een specifiek opgeleide persoon is, wordt de factuur voortaan door de gemeente betaald.
  • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad is in sommige Brusselse gemeenten zeer summier. Maar die summiere reglementen moeten herwerkt worden. Elk reglement moet vanaf nu ten minste minstens 9 vaste elementen bevatten, zoals informatie over de wijze waarop de oproepingen worden verzonden en de dossiers ter beschikking worden gesteld van de gemeenteraadsleden, de manier waarop de data en agenda’s van de vergaderingen bekendgemaakt worden, en de wijze van notulering en de wijze waarop de notulen bezorgd worden aan de raadsleden.
  • De bevoegdheid om subsidies toe te kennen en om de personeelsleden te benoemen, te bevorderen, te ontslaan en te sanctioneren, gaat weg bij de gemeenteraad en komt bij het college te liggen. De gemeenteraad is alleen nog bevoegd voor de benoeming van de secretaris, de adjunct-secretaris, de ontvanger, de directeur human resources en de statutaire personeelsleden van niveau A.
  • De ordonnantie hevelt ook de regels voor de eretitels van de burgemeesters en schepenen over van de wet van 10 maart 1980 naar de Brusselse versie van de Nieuwe Gemeentewet. Volgens Brussels minister van Plaatselijke Besturen Bernard Clerfayt zal er snel een uitvoeringsbesluit volgen. Dat besluit zal bepalen dat een burgemeester 10 jaar anciënniteit moet hebben om aanspraak te kunnen maken op de titel van ereburgemeester, en een schepen, 18 jaar om ereschepen te zijn.

De ordonnantie voert nog meer wijzigingen door en ook enkele correcties: de bedragen die nog in frank stonden, worden omgezet in euro; de wettelijke samenwoning wordt gelijkgesteld met het huwelijk; en alle bepalingen die betrekking hadden op de Duitstalige gemeenten en faciliteitengemeenten worden uit de Brusselse versie van de Nieuwe Gemeentewet geschrapt.

De modernisering van de Nieuwe Gemeentewet is een eerste stap op weg naar een Brussels Wetboek van de Plaatselijke Besturen. Brussel wil daar op termijn nog bepalingen aan toevoegen over toezicht, boekhouding en financiën, openbaarheid, burgerparticipatie, enz. Maar eerst moeten nog enkel heikele punten uitgeklaard worden, zoals de decumul tussen een lokaal en een parlementair mandaat, de vermindering van het aantal schepenen, en de opwaardering van bepaalde lokale mandaten, zoals dat van gemeentesecretaris of gemeenteontvanger.

De ordonnantie treedt 10 dagen na publicatie in werking. Dat is op 9 augustus 2020. Voor sommige bepalingen is echter een uitvoeringsbesluit nodig. Dat is bijvoorbeeld zo voor de elektronische handtekening en de toekenning van eretitels.

Zie ook:
Carine Govaert
  222