Via smartphone aanmelden op overheidswebsites: België zet volgende stap in regelgeving

Koninklijk besluit tot aanwijzing van instanties conform de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie

Het Directoraat-generaal Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning krijgt een cruciale rol bij de uitvoering van en het toezicht op de regelgeving die burgers toelaat om snel en eenvoudig via hun smartphone aan te melden op overheidswebsites van andere EU-lidstaten.
Dat blijkt uit een eerste uitvoeringsbesluit bij de Wet Elektronische Identificatie van 18 juli 2017. Deze wet creëert een basiskader om ‘met innovatieve identificatiemiddelen’ aan te loggen op Belgische overheidswebsites (bijvoorbeeld ‘Police-on-web’, ‘Tax-on-web’ of ‘MyPension’) en overheidswebsites van andere EU-landen. Het besluit duidt meer concreet de ‘verantwoordelijke instanties’ aan voor ‘grensoverschrijdende elektronische identificatie’. De federale regering heeft zich dus eerst geconcentreerd op de uitvoering van ‘Hoofdstuk 3’ dat handelt over de aanmelding op overheidswebsites van andere EU-landen.

Europese vereisten

De wet van 18 juli 2017 kwam er in uitvoering van de Europese Verordening ‘Elektronische Identificatie’ 910/2014. De bepalingen van die verordening zijn dan wel rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten, België had nood aan een omzettingswet om rekening te houden met de nationale eigenheden.
De verordening vereist duidelijkheid over wie de bevoegde instanties zijn in de lidstaten, de belangrijke spelers die toezicht houden bij grensoverschrijdende elektronische identificatie en over welke dienst contact zal houden met de Europese Commissie en de andere EU-landen. Er zijn immers tal van vereisten op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en privacy waaraan de tools van de lidstaten zullen moeten voldoen. Items waar de Commissie én de lidstaten uiteraard regelmatig over geïnformeerd willen worden.

Grensoverschrijdende elektronische identificatie

De wet stelt uitdrukkelijk dat er gebruik kan worden gemaakt van ‘een door de Belgische overheid aangemeld stelsel voor elektronische identificatie’ om toegang te krijgen tot overheidswebsites van andere lidstaten. Zij het alleen tools die erkend zijn en voldoen aan de wetgevende voorwaarden onder meer op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het systeem door Europa en de andere landen aanvaard (wederzijdse erkenning).
Het DG Digitale Transformatie speelt hierin een cruciale rol. Deze dienst wordt formeel aangewezen als instantie die de Belgische stelsels zal aanmelden bij de Europese Commissie. Verder zal de dienst ook de betrouwbaarheidsniveaus bepalen voor de bij de Europese Commissie aan te melden elektronische identificatiemiddelen. Bovendien wordt de dienst aangewezen als instantie die het minimale pakket persoonsidentificatiegegevens van de houder van een door België aangemeld elektronisch identificatiemiddel die zich wenst te identificeren voor toegang tot een onlinedienst aangeboden in een andere lidstaat, doorgeeft aan het knooppunt van die lidstaat. De DG Digitale Transformatie wordt trouwens voor ons land als loket en knooppunt aangewezen. De dienst zal dus in contact staan met de andere lidstaten.

Toezicht

Conform de wet valt het toezicht op de uitwerking en toepassing van de wetgeving onder de verantwoordelijkheid van ‘een toezichthoudend orgaan’ met daarin vertegenwoordigers die beschikken over de nodige deskundigheid en kwalificaties op het gebied van elektronische communicatie. Deze mensen moeten worden aangewezen door minstens 3 verschillende overheidsdiensten. Het uitvoeringsbesluit maakt nu duidelijk wie deze overheidsdiensten zijn. Het gaat om de FOD Beleid en Ondersteuning, de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Economie. Zijn zullen elk vertegenwoordigers aanduiden om in het toezichthoudende orgaan te zetelen.

In werking

Het KB van 1 februari 2018 is in werking getreden op 9 februari, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Ook ‘hoofdstuk 3: Grensoverschrijdende elektronische communicatie’ van de wet van 31 juli 2017 is sinds die datum van kracht.
Bron: Koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot aanwijzing van instanties conform de wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, BS 9 februari 2018.
Zie ook
Wet van 18 juli 2017 inzake elektronische identificatie, BS 9 augustus 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  260