Verzameldecreet regelt handhaving nieuwe Vlaamse bevoegdheden

Op 1 juli 2014 kreeg het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) er dankzij de zesde staatshervorming een pak bevoegdheden bij. Een decreet van 24 april 2015 bundelt diverse bepalingen die die Vlaamse bevoegdheden uitvoeren.

De afdeling Toezicht en Handhaving krijgt nieuwe taken. Het nieuwe verzameldecreet bundelt dan ook een resem bepalingen die de controle, de handhaving en de sanctionering van de nieuwe bevoegdheden mogelijk maakt. Want de Vlaamse overheid wordt integraal bevoegd op dat vlak.

Toezicht en handhaving

Het gaat om bevoegdheden in verband met plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s), de tewerkstelling van rechthebbenden op leefloon, het industrieel leerlingwezen, het betaald educatief verlof, het stelsel van de dienstencheques, outplacement, het ervaringsfonds en de start- en stagebonussen. De handhaving van het doelgroepenbeleid en de bevoegdheden inzake economische migratie – de arbeids- en beroepskaarten – komen hier niet aan bod omdat ze geregeld worden in een afzonderlijk decreet.

Waar mogelijk wordt het bestaande federale toezichts- en handhavingskader overgenomen. Kleine wijzigingen zijn wel noodzakelijk om de bepalingen te integreren in het bestaande Vlaamse toezichts- en handhavingskader voor het arbeidsmarktbeleid.

Decreet op het sociaalrechtelijk toezicht

Het toezicht gebeurt in overeenstemming met het decreet op het sociaalrechtelijk toezicht. Die tekst van 30 april 2004 heeft een uniformisering doorgevoerd van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden waarvoor de Vlaamse overheid bevoegd is.

Het is dan ook logisch dat het nieuwe decreet van 24 april 2015 een reeks verwijzingen inlast zodat het decreet van 30 april 2004 van toepassing is voor verschillende materies waarvoor de Vlaamse overheid nu zelf bevoegd is. Het toezicht en de controle zal met andere woorden verlopen ‘conform het decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht van 30 april 2004’.

De materieregelgeving wordt opgesomd in het decreet van 30 april 2004. De sociaalrechtelijke inspecteurs van de afdeling Toezicht en Handhaving van het Departement Werk en Sociale Economie zijn bevoegd voor die regelgeving. Zij kunnen binnen dit kader lokalen betreden, onderzoeken instellen, personen verhoren, documenten inzien en in beslag nemen, waarschuwingen geven en processen-verbaal opstellen.

Concreet:

  • in elke betrokken federale wetgeving wordt een bepaling ingevoegd die stelt dat het decreet van 30 april 2004 van toepassing is;
  • deze federale wetgeving wordt opgenomen in artikel 2 van het decreet van 30 april 2004.

Voor de sanctionering geldt het principe dat voort wordt gebouwd op het bestaande kader in het beleidsdomein WSE. In de toelichting verwijst de minister van Werk Philippe Muyters naar het decreet betreffende private arbeidsbemiddeling en het decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. De sanctiebepalingen worden geïntegreerd in de betrokken wetgeving en de bepalingen inzake de administratieve geldboeten worden opgenomen in het decreet van 30 april 2004.

Let op! Bij het verslag van de commissie Werk zit een PowerPointpresentatie van minister Muyters. De presentatie bevat een overzichtstabel van de materies, de bijhorende artikelen die worden gewijzigd, en de inhoud van de wijzigingen.

In werking

Globaal genomen treedt het decreet van 24 april 2015 in werking op 1 mei 2015. Maar heel wat wijzigingen van het VDAB-decreet van 7 mei 2004 treden pas in werking op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum.

Bron:Decreet van 24 april 2015 houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, BS 7 mei 2015
Zie ook: Decreet van 30 april 2004 tot uniformisering van de toezichts-, sanctie- en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn, BS 5 augustus 2004 (decreet houdende sociaalrechtelijk toezicht)

Steven Bellemans

Decreet houdende de implementatie van de zesde staatshervorming en houdende diverse bepalingen inzake het beleidsdomein Werk en Sociale Economie

Afkondigingsdatum : 24/04/2015
Publicatiedatum : 07/05/2015

Gepubliceerd op 12-05-2015

  184