Verworven rechten van technologen medische beeldvorming en medisch laboratoriumtechnologen deels vernietigd

Technologen medische beeldvorming en medisch laboratoriumtechnologen die niet aan de kwalificatievoorwaarden voor hun beroep voldoen – maar op 2 december 2013 wel al minstens drie jaar bezig waren met handelingen die onder die beroepen vallen - kunnen volgens een overgangsregeling verder aan de slag blijven. Het Grondwettelijk Hof vernietigt nu een deeltje van die regeling. Namelijk de grensdatum van 2 december 2013. Volgens het Hof mag de overgangsregeling geen onderscheid maken tussen mensen die die drie jaar ervaring hebben behaald op 2 december 2013 of mensen die die pas daarna hebben verworven. Het Grondwettelijk Hof heeft op zich geen probleem met een overgangsregeling. Op voorwaarde dat zij algemeen is en gebaseerd is op objectieve en pertinente criteria die verantwoorden waarom voor sommige personen tijdelijke maatregelen gelden die afwijken van de nieuwe regeling. Het Hof vindt dat de bewuste overgangsregeling een algemeen karakter heeft en inderdaad berust op een objectief criterium: namelijk de verplichting om op 2 december 2013 drie jaar beroepservaring te hebben. 2 december 2013 is de datum waarop de erkenningsregels voor beide beroepen in werking zijn getreden. Het Hof vindt echter dat het gebruikte criterium – 2 december 2013 – niet relevant is ten opzichte van de nagestreefde doelstelling. De wetgever wou met die overgangsregeling immers vermijden dat mensen die in de betrokken sector voldoende beroepservaring hebben verworven, hun werk zouden verliezen omdat ze niet aan de kwalificatievoorwaarden voldoen. Het Hof vindt niet dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen mensen die die driejarige beroepservaring op 2 december 2013 al hebben en mensen die haar pas tussen die datum en 27 augustus 2015 (datum van inwerkingtreding van de bestreden bepaling) krijgen. Mensen van die laatste categorie dreigen immers – doordat zij van de overgangsregeling zijn uitgesloten – hun werk te verliezen terwijl zij ook een nuttige ervaring van drie jaar kunnen voorleggen, net zoals mensen die die ervaring hebben verworven op 2 december 2013. Die regeling strookt niet met de doelstelling van de wetgever, namelijk vermijden dat mensen hun job verliezen.Het Grondwettelijk Hof beslist dan ook om de woorden ‘op 2 december 2013’ te vernietigen in artikel 153, §3, derde lid van de Wet op de gezondheidszorgberoepen – ingevoegd bij artikel 77 van de wet van 17 juli 2015. Wat betekent dat iedereen die drie jaar relevante beroepservaring heeft op 27 augustus 2015 verder als technoloog medische beeldvorming of medisch laboratoriumtechnoloog aan de slag kan blijven. Ook zonder te voldoen aan de kwalificatievereisten.

Bron:GwH 24 november 2016, nr. 148/2016, BS 13 januari 2017
Zie ook:
  • Wet betreffende de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (art. 153)
  • Koninklijk besluit van 2 juni 1993 betreffende het beroep van medisch laboratorium technoloog
  • Koninklijk besluit van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische beeldvorming en houdende vaststelling van de lijst van handelingen waarmee deze laatste door een arts kan worden belast
  • Koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen
  • Wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, BS 17 augustus 2015 (art. 77)

Ilse Vogelaere

Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 17/08/2015

Gepubliceerd op 19-01-2017

  111