Versnelde procedure bij Raad van State verwijst naar nieuwe wet over verzekeringsondernemingen

Het statuut van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en het toezicht op die ondernemingen is sinds 23 maart 2016 grondig aangepast. De regels hierover staan voortaan in een megawet van 13 maart 2016. Die wet zet onder meer de Solvabiliteit II-richtlijn om in Belgisch recht. De wet van 13 maart 2016 heeft de wet van 9 juli 1975 over de controle op verzekeringsondernemingen en de wet van 16 februari 2009 op het herverzekeringsbedrijf volledig opgeheven. En die opheffing heeft ook een invloed op de Ziekenfondswet van 6 augustus 1990 en de wet op de Nationale Bank van 22 februari 1998.

Die wetten voorzien dat tegen bepaalde beslissingen van de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ) en van de Nationale Bank van België in beroep kan gegaan worden bij de Raad van State. En dit via een versnelde procedure. Het gaat onder meer om een aantal beslisingen die genomen zijn krachtens de wet van 9 juli 1975 en de wet van 16 februari 2009. Maar omdat die wetten opgeheven en vervangen zijn door de wet van 13 maart 2016, wordt nu verwezen naar de toepasselijke artikelen van de wet van 2016.

Tot slot wordt ook de Wet van 2 augustus 2002 over het toezicht op de financiële sector aangepast. Verzekeringsondermingen kunnen bij de Raad van State in beroep gaan – via een versnelde procedure – tegen de beslissing tot uitbreiding van het verzoek om inlichtingen die de FSMA krachtens artikel 286, § 3 van de Verzekeringswet van 2014 heeft genomen. Ook hier is de verwijzing naar de opgeheven Wet van 9 juli 1975 dus geschrapt.

De wet van 25 maart 2016 treedt in werking op 6 april 2016. De dag dat ze in het Staatsblad is bekendgemaakt.

Bron:Wet van 25 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft, BS 6 april 2016
Zie ook:Wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België Wet van 22 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingenKoninklijk besluit van 12 oktober 2010 tot uitvoering van artikel 68, tweede lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen Koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de Raad van State tegen sommige beslissingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten en de Nationale Bank van België

Ilse Vogelaere

Wet op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft

Afkondigingsdatum : 25/03/2016
Publicatiedatum : 06/04/2016

Gepubliceerd op 08-04-2016

  90