Verplichte vergunning voor zorgaanbieders niet-rechtstreeks toegankelijk hulp

Zorgaanbieders die niet-rechtstreeks toegankelijke hulp en ondersteuning bieden aan een budgethouder, moeten een vergunning hebben. Maar alleen wanneer ze personeel tewerkstellen. Vlaanderen legt de vergunningsnormen en de vergunningsprocedure vast.

Personeel

Zorgaanbieders die voor het verstrekken van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg of ondersteuning met personeel werken, moeten in principe een vergunning hebben.

Een vergunning hoeft echter niet wanneer de zorg wordt verleend op basis van specifieke overeenkomsten. Een vergunning is bv. niet nodig voor familiale initiatieven die maximum 15 cliënten ondersteunen of voor een niet-VAPH organisatie of dienst die erkend is door een andere overheidsdienst van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en steun geeft aan maximum 15 cliënten. Ook wanneer de zorg wordt verleend in een één op één relatie met de persoon met een handicap of aan verschillende personen op eenzelfde adres die tot hetzelfde gezin behoren – in het kader van bv. uitzendarbeid of dienstencheques – is geen vergunning nodig.

Ondernemingsplan

Om een vergunning te kunnen krijgen moet de zorgaanbieder een ondernemingsplan kunnen voorleggen. Met daarin onder meer zijn visie, missie en waarden. Hij beschrijft er de zorgvragen waarop hij een antwoord wil bieden en de competenties en activiteiten die nodig zijn om dat antwoord te geven. Hij omschrijft de organisatie van het ondersteuningsaanbod en hoe de bestaanskwaliteit van de budgethouder zal bevorderd worden. Hij raamt het potentiële aantal budgethouders met zorgvragen en analyseert zijn eigen sterke en zwakke punten. Hij schat de kansen en bedreigingen in zijn omgeving in. Tot slot voegt hij ook een financieel plan toe.

Vergunningsvoorschriften

Een vergunde zorgaanbieder biedt ondersteuningsfuncties aan. Het kan gaan om dagondersteuning, woonondersteuning, psychosociale begeleiding, praktische hulp, globale individuele ondersteuning en oproepbare permanentie.

De zorgaanbieder mag in geen geval optreden als bijstandsorganisatie voor het persoonsvolgend budget.

Procedure

Vergunningen worden minstens zes maanden op voorhand aangevraagd bij het VAPH. De eerste aanvragen kunnen vanaf 1 september 2016 ingediend worden. Tegen een weigering kan in beroep gegaan worden.

Een vergunning is onbeperkt geldig. Maar aan zorgaanbieders die op 1 september 2016 niet erkend zijn als flexibel aanbodcentrum voor meerderjarige personen met een handicap, als multifunctioneel centrum voor minderjarigen met een handicap of als thuisbegeleidingsdienst wordt een vergunning van maximum drie jaar gegeven. Eenzelfde beperking is er voor vergunde zorgaanbieders die nog niet voldoen aan de vergunningsvoorschriften. Een volgende vergunning is dan wel voor onbeperkte duur.

Vergunde zorgaanbieders waarop geen enkele budgethouder een beroep doet, en dit gedurende drie jaar, verliezen hun vergunning.

Nog dit. De flexibele aanbodcentra voor meerderjarigen, de multifunctionele centra voor minderjarigen en de thuisbegleidingsdiensten krijgen automatisch hun vergunning.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 24 juni 2016 treedt in werking op 1 september 2016.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap, BS 12 augustus 2016
Zie ook:Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering houdende het vergunnen van aanbieders van niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met een handicap

Afkondigingsdatum : 24/06/2016
Publicatiedatum : 12/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  91