Veroordelingen uit heel het land in rekening gebracht bij benoemingsprocedure kandidaat-notaris

Wie notaris wil worden, mag geen enkele strafrechtelijke veroordeling hebben opgelopen in ons land die een impact kan hebben op zijn eerbaarheid of de goede reputatie van het beroep. Niet in het gerechtelijk arrondissement waar hij woont, maar ook niet in andere arrondissementen. Hetzelfde geldt voor hangende strafonderzoeken. De federale wetgever vult hiermee een lacune op in de Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt.

Tot nog toe moest de procureurs de Konings van het arrondissement waar de kandidaat zijn woonplaats heeft immers alleen nagaan of de betrokkene strafrechtelijke veroordelingen heeft opgelopen binnen zijn gerechtelijk arrondissement en of daar strafonderzoeken hangende zijn. Misdrijven die begaan werden buiten dat arrondissement werden dus niet gemeld of meegenomen in de benoemingsprocedure. De kandidaten konden op dat moment met een gunstig advies van de bevoegde procureur des Konings verder.

De situatie werd aangekaart door de Benoemingscommissies. Hoewel niet elke strafrechtelijke veroordeling een impact heeft op het oordeel of een persoon al dan niet geschikt is om kandidaat-notaris benoemd te worden, is dat wel het geval voor veroordelingen die de eerbaarheid van de overtreder aantasten of de goede reputatie van de beroepsgroep waartoe de notarissen behoren. Ook de federale wetgever is van oordeel dat het niet de bedoeling is dat een notaris wordt benoemd die niet de gepaste bekwaamheid en geschiktheid aan de dag legt.

De procureur des Konings van het arrondissement waar de kandidaat woont, wordt daarom verplicht om advies in te winnen bij zijn collega’s in andere gerechtelijke arrondissementen.

De wet van 17 juli 2015 treedt in werking op 6 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft, BS 27 augustus 2015.
Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K0780/001.

Laure Lemmens

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 27/08/2015

Gepubliceerd op 31-08-2015

  155