Verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatie van woningen: ouderdomsvereiste woning verdubbeld

Op 12 februari 2016 wordt de ouderdomsvereiste om in aanmerking te komen voor het verlaagd btw-tarief van 6% op renovatiewerken aan privéwoningen, verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

Als uitgangspunt wordt het tijdstip van de eerste ingebruikneming van de woning in aanmerking genomen dat vanaf 12 februari 2016 dus minstens 10 jaar moet voorafgaan aan het eerste tijdstip van opeisbaarheid van de btw.

Verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatie van privéwoningen

Vanaf 12 februari 2016 worden het werk in onroerende staat en de andere handelingen, bedoeld in § 3 van rubriek XXXVIII. van tabel A van de bijlage bij het Btw-KB nr. 20 (tarieven), met uitsluiting van de materialen die een beduidend deel vertegenwoordigen van de verstrekte dienst, onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6%, voor zover:

  • de handelingen de omvorming, renovatie, rehabilitatie, verbetering, herstelling of het onderhoud, met uitsluiting van de reiniging, geheel of ten dele van een woning tot voorwerp hebben;
  • de handelingen betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering ervan, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk, als privéwoning wordt gebruikt;
  • de handelingen worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming ten minste 10 jaar voorafgaat aan het eerste tijdstip van opeisbaarheid van de btw dat zich voordoet overeenkomstig artikel 22, § 1 of artikel 22bis van het Btw-wetboek. Opgelet! Om voor sommige werken van het verlaagd btw-tarief van 6% te kunnen genieten, moet de woning ten minste 15 jaar oud zijn (zie rubriek XXXI., tabel A van de bijlage bij het Btw-KB nr. 20 (tarieven));
  • de handelingen worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker;
  • de door de dienstverrichter uitgereikte factuur en het dubbel dat hij bewaart, op basis van een duidelijk en nauwkeurig attest van de afnemer, melding maken van het voorhanden zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief rechtvaardigen; behalve in geval van samenspanning tussen de partijen of klaarblijkelijk niet naleven van onderhavige bepaling, ontlast het attest van de afnemer de dienstverrichter van de aansprakelijkheid voor de vaststelling van het tarief.
(wijziging punt 3°, § 1, rubriek XXXVIII., tabel A van de bijlage bij het Btw-KB nr. 20 (tarieven); art. 1, KB van 26 januari 2016).

Opgelet ! In het kader van de verlaging ten aanzien van ten minste 10 jaar (maar nog geen 15 jaar) oude woningen, is het verlaagd btw-tarief van 6% in geen geval van toepassing op:

  • werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen, die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning, zoals bebouwingswerkzaamheden, tuinaanleg en oprichten van afsluitingen;
  • werk in onroerende staat en andere onroerende handelingen, die tot voorwerp hebben de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van zwembaden, sauna's, midgetgolfbanen, tennisterreinen en dergelijke installaties;
  • het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van verwarmingsketels in appartementsgebouwen alsook op de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties.

In werking

Het KB van 26 januari 2016, dat het Btw-KB nr. 20 (tarieven) wijzigt, treedt in werking op 12 februari 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 26 januari 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft, BS 2 februari 2016 (art. 1).
Zie ook:– Koninklijk Besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, BS 31 juli 1970 (Btw-KB nr. 20 (tarieven)) (rubriek XXXI. en rubriek XXXVIII., tabel A van de bijlage)

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, wat het werk in onroerende staat en de gelijkgestelde handelingen en de assistentiehonden betreft

Afkondigingsdatum : 26/01/2016
Publicatiedatum : 02/02/2016

Gepubliceerd op 03-02-2016

  586