Verklaringen rond voogdij in centraal register (art. 200 en 201 DB Justitie)

Wet houdende diverse bepalingen betreffende justitie

Ouders die op voorhand een voogd willen aanwijzen, kunnen dit onder meer doen via een verklaring voor de vrederechter of de notaris. De verklaring voor de notaris wordt voortaan verplicht vastgelegd in een authentieke akte. Die voor de vrederechter wordt vastgelegd in een door de vrederechter genomen beschikking.

Om de nodige publiciteit aan de verklaring te geven, moet de griffier of de notaris die voortaan binnen 15 dagen laten opnemen in het centraal register van verklaringen (CRV) bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Als een vrederechter dan later een voogd aanwijst, moet de griffier eerst in het register nagaan of er een verklaring omtrent de voogdij bestaat. Is dat het geval, dan moet de notaris die de authentieke akte heeft opgemaakt of de griffier van het vredegerecht dat de beschikking tot aanwijzing heeft gewezen, een eensluidend verklaard afschrift van de verklaring toezenden.

Deze nieuwe regeling treedt uiterlijk in werking op 1 december 2019. Bij KB kan een vroegere datum vastgelegd worden. Verklaringen die voordien zijn afgelegd, kunnen ook in het register ingeschreven worden.

Bron: Wet van 21 december 2018 houdende diverse bepalingen betreffende justitie, BS 31 december 2018 (art. 200 en 201 DB Justitie)
Zie ook:
Burgerlijk Wetboek (art. 392 en 496)
Ilse Vogelaere
  177