Verkiezing OCMW-raadsleden vereenvoudigd

Vlaanderen hervormt de verkiezing van de OCMW-raadsleden. Het nieuwe systeem steunt op de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen met als uitgangspunt een gelijke meerderheid in de gemeente- en OCMW-raad.

De huidige ‘getrapte verkiezingsprocedure’ blijkt te complex en zorgde ook bij de voorbije installatievergaderingen van de gemeenteraden op 2 januari 2013 voor problemen. Ieder gemeenteraadslid beschikt – naargelang het aantal te verkiezen OCMW-raadsleden over verschillende stemmen. Dit betekent dat vooraf zorgvuldig berekend moet worden welk gemeenteraadslid op welk kandidaat-raadslid zijn stemmen zal uitbrengen. Maar wanneer deze consignes niet worden gevolgd door fouten, is de uitslag onvoorspelbaar, ondank de bekende verhoudingen in de gemeenteraad. De procedure kan de bestuurbaarheid van het OCMW dus in het gedrang brengen.

De Vlaamse decreetgever wil dit risico vermijden en kiest daarom voor een nieuw, vereenvoudigd systeem. De zetels worden voortaan verdeeld onder de politieke fracties, naar verhouding van het aantal zetels waarover elke politieke fractie beschikt binnen de gemeenteraad. Het decreet van 25 april 2014 wijzigt hiervoor het OCMW-decreet van 19 december 2008 en het Gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Er komt onder meer een procedure van gezamenlijke voordracht van leden voor de raad van maatschappelijk welzijn, er zijn bepalingen m.b.t. het vereiste aantal handtekeningen op een voordracht van een lijst die 2 verkozenen telt, de rangschikking en de gendervereiste. Verder wordt de mogelijkheid tot verbetering van een onontvankelijke voordrachtsakte in het decreet opgenomen en wordt de termijn waarbinnen de Raad voor Verkiezingsbetwistingen uitspraak moet doen teruggebracht van 40 naar 30 dagen. Tot slot wordt nog bepaald dat EU-burgers in de raad kunnen zetelen. En dat sinds 1 januari 2014.

De OCMW-raadsleden worden verkozen op de installatievergadering van de gemeenteraad. Moeten er ook schepenen worden gekozen, dan volgt de verkiezing van de OCMW-raadsleden op de 8e werkdag na die verkiezing.

Het decreet van 25 april 2014 treedt in werking op 15 oktober 2018, de eerste dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Het besluit van 17 november 2006 wordt opgeheven.

Bron:Decreet van 25 april 2014 houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 13 augustus 2014.
Zie ook Voorstel van decreet (van de heren Marius Meremans, Ward Kennes, Jurgen Vanlerberghe, Willy Segers, Jan Verfaillie en Kurt De Loor en mevrouw Karin Brouwers) houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, Vl. Parl. 2014, nr. 2394/1.

Laure Lemmens

Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen in het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Afkondigingsdatum : 25/04/2014
Publicatiedatum : 13/08/2014

Gepubliceerd op 11-09-2014

  1037