Verkeersveiligheidsfonds dikt aan (art. 8-11 PD 2016/1)

De ontvangsten van het Verkeersveiligheidsfonds zullen binnenkort aanzienlijk toenemen. De middelen van FIA, het Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen, worden er immers vanaf 2017 naar afgeleid.

Eind dit jaar zal het FIA definitief worden opgedoekt. Een gevolg van de Zesde Staatshervorming. Sindsdien behoort het fonds tot de bevoegdheid van de gewesten wat een impact heeft op het nut ervan.

Het fonds werd in eerste instantie opgericht als een soort compensatiekas voor het financieel evenwicht van de verschillende stations voor technische keuring. De middelen werden vroeger gehanteerd om onderling aan verevening te doen aangezien er sprake was van provinciale monopolies. Als de inkomsten onder een bepaalde norm lagen, dan werd dat bijgepast vanuit het fonds. De exploitatie-overschotten van rendabele stations werden daarvoor overgeheveld naar stations met een exploitatietekort. Daarnaast verstrekt het FIA leningen om investeringen controle- en examencentra mogelijk te maken.

Nu is er dus beslist om het fonds te ontbinden en de opdrachten en middelen door te sluizen naar het Verkeersveiligheidsfonds. Het gaat daarbij zowel om de verplichte afdrachten naar de vzw van 0,25 euro per prestatie in het kader van de technische keuring en de rijexamens en de exploitatieoverschotten die de instellingen aan het fonds storten. De gewesten hebben intussen een akkoord bereikt over de verdeelsleutel voor de verdeling van de middelen.

Vlaanderen schikt zich alvast naar deze nieuwe situatie en legt de nodige basis via het Programmadecreet van 8 juli 2016. De wijzigingen treden in werking op 31 december 2016. Tenminste wat betreft de overdracht van de overdracht van de bijdrage van 0,25euro en de overschottenregeling. Wat de overdracht van de activa betreft, zijn de bepalingen retroactief van toepassing vanaf 1 juli 2016.

Bron:Decreet van 8 juli 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016, BS 22 augustus 2016. (Vlaams Programmadecreet 2016, art. 8-11)

Laure Lemmens

Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

Afkondigingsdatum : 08/07/2016
Publicatiedatum : 22/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  52