Verhoogde bijdragevermindering sociale maribel jaartje uitgesteld

Het regime van de sociale maribel bevordert de tewerkstelling in de non-profitsector door de loonkosten te verminderen via bijdrageverminderingen. Die vermindering van de werkgeversbijdragen werd vorig jaar stapsgewijs opgetrokken.

Per werknemer en per trimester gaat het om:

  • 13,92 euro vanaf 1 januari 2015;
  • 27,84 euro vanaf 1 januari 2017;
  • 41,76 euro vanaf 1 januari 2019.

Maar de eerste stap – de verhoging met 13,92 euro – wordt nu met één jaar uitgesteld. Die verhoging zal dus pas doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2016.

Vanaf het 1e kwartaal 2015 zou het verminderingsbedrag op 409,37 euro per werknemer en per kwartaal komen, namelijk: 395,45 euro (bedrag vanaf 1 januari 2014) + 13,92 euro (1e stap geplande verhoging). Maar voor 2015 blijft het verminderingsbedrag dus steken op 395,45 euro per werknemer en per kwartaal.

Uit de aanhef van het wijzigings-KB blijkt dat de ‘verschuiving’ van de verhoging van de bijdragevermindering voor de sociale maribel in 2015 een besparing van 30 miljoen euro moet opleveren. Het gaat om de uitvoering van een maatregel uit het regeerakkoord. De Nationale Arbeidsraad (NAR) heeft in een advies wel een aantal bedenkingen naar voor geschoven toen het ontwerp-KB op tafel lag.

Toelagen voor extra banen

De bijdrageverminderingen in de sociale maribel worden ingehouden op de gewone werkgeversbijdragen en doorgestort aan het sociale maribel-fonds in de sector van de werkgever. Onder bepaalde voorwaarden zal het fonds dan toelagen geven voor de creatie van extra banen.

Globaal genomen gaat het hier om werkgevers die een activiteit uitoefenen in het domein van de gezondheidszorg en de maatschappelijke of culturele dienstverlening. Er zijn bijvoorbeeld ook bepaalde openbare instellingen en diensten, zoals Kind en Gezin, die in aanmerking komen.

Er wordt een forfaitaire bijdragevermindering toegekend per werknemer die minstens halftijds werkt. In de sector van de ondernemingen voor aangepast werk en de beschutte werkplaatsen volstaat 33% van een voltijdse betrekking.

In werking

Het KB van 27 maart 2015 treedt retroactief in werking op 1 januari 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 27 maart 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 8 april 2015
Zie ook: — Koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector, BS 6 juni 2014— NAR-advies nr. 1.927 van 24 februari 2015 - Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector

Afkondigingsdatum : 27/03/2015
Publicatiedatum : 08/04/2015

Gepubliceerd op 10-04-2015

  84