Verhoogd toezicht op verwerkers van betalingstransacties

Ons land gaat voortaan strenger toezien op de verwerking van betalingstransacties. De controle door de Nationale Bank van België wordt wettelijk verankerd, met strikte voorwaden voor de bedrijfsuitoefening en concrete verplichtingen wat betreft de beschikbaarheid van de betalingsdiensten. En vooral ook strenge sancties bij herhaaldelijke operationele incidenten.

Wat ook de initiële insteek was voor opmaak van de regelgeving. Het retail-betalingsverkeer in België werd de voorbije jaren immers meermaals verstoord door operationele incidenten bij de betalingsverwerkers. Issues die verstrekkende economische gevolgen hebben, zeker nu het gebruik van elektronische betaaltransacties blijft toenemen. De mogelijkheden van de Nationale Bank (toezichthouder) waren evenwel beperkt door het gebrek aan een specifiek wettelijk kader. Op het terrein werd dan ook vaak weinig gedaan om dergelijke operationele incidenten te voorkomen. De praktijk heeft bovendien uitgewezen dat de verwerkers steeds vaker gedeeltelijk van uit het buitenland opereren, waardoor het toezicht van de NBB ook aanzienlijk wordt beperkt.

Alleen systeemrelevante verwerkers

De wetgever wil dit soort situaties in de toekomst vermijden en legt de verwerkers van de betalingstransacties daarom een aantal verplichtingen op. Zij het alleen de zogenaamde ‘systeemrelevante verwerkers’ van Belgische betalingstransacties. Dat zijn de verwerkers die in een bepaald jaar voor minimum 125 miljoen betalingstransacties hebben verleend. De bepalingen gelden ongeacht het land van oorsprong van de betalingsverwerkers. Dit omvat dus de betalingstransacties die plaatsvinden tussen betalingsdienstaanbieders die beiden in ons land actief zijn, zonder onderscheid van het land van oorsprong van de betalingsaanbieder of van de systeemrelevante verwerker.

Verplichtingen bedrijfsuitoefening

Wie aan de drempelvoorwaarde voldoet, moet dus een aantal bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden naleven. De systeemrelevante verwerkers moeten bijvoorbeeld zorgen voor continuïteit van hun diensten voor de verwerking van betalingstransacties. Overdag mogen de diensten maximum 30 minuten onderbroken worden, ’s nachts maximum één uur. Zijn de diensten niet beschikbaar, dan gelden een aantal communicatieverplichtingen, met strikte deadlines. Wordt overdag een incident vastgesteld, dan moeten de verwerkers de NBB al binnen het kwartier op de hoogte te brengen van het euvel.

Toezicht NBB

De NBB krijgt een aantal wettelijke toezichtstaken. Die hebben vooral betrekking op de functionering van de betalingsdiensten. Bij overtredingen, zal de bank in eerste instantie vragen om de toestand recht te zetten. Het bepaalt daarvoor een deadline. Indien de toestand binnen die termijn niet is rechtgezet, dan kan de Bank na de verwerkers te hebben gehoord of een oproep daartoe, een dwangsom opleggen van maximum 50.000 euro per dag. De dwangsom mag in het totaal ook niet meer bedragen dan 2,5 miljoen euro. Verder kan de bank bij bepaalde inbreuken administratieve geldboetes opleggen van minstens 25.000 euro. Hier geldt een maximum van 25 miljoen euro of 10% van de jaaromzet van het voorgaande boekjaar.

Vanaf 24 april 2017

De regels zijn meteen van toepassing, vanaf 24 april 2017, de dag van publicatie van de wet van 24 maart in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties, BS 24 april 2017.
Zie ook Wetsontwerp houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties, Parl. St. Kamer 2017, nr. 54K2277/001.

Laure Lemmens

Wet houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties

Afkondigingsdatum : 24/03/2017
Publicatiedatum : 24/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  129