Vergoedingspensioen: beslissingen pensioencommissies betekend zonder bericht van ontvangst

De beslissingen van de pensioencommissies over het vergoedingspensioen worden aan de belanghebbenden betekend per aangetekende brief met bericht van ontvangst. Die formaliteit wordt nu geschrapt.

Dat blijkt uit een KB van 3 oktober 2016 dat in werking treedt op 14 oktober 2016, de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Uit het bijhorend verslag blijkt dat een ‘dergelijk formalisme’ tegenwoordig ‘buitensporig en overbodig’ lijkt. Bovendien vereisen het beheer en het opvolgen van de berichten van ontvangst behoorlijk wat administratief werk, zo klinkt het. De beslissingen worden voortaan per aangetekende brief betekend, maar dan zonder de verplichte formaliteit van het bericht van ontvangst.

Daartoe worden de woorden ‘met ontvangbewijs’ en ‘met bericht van ontvangst’ telkens opgeheven in het besluit van de Regent van 15 juni 1949 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor vergoedingspensioenen.

De wetten op de vergoedingspensioenen zijn er gekomen om militaire of gelijkgestelde slachtoffers van de oorlog te vergoeden. Later werd het toepassingsgebied van de wet nog uitgebreid. De regelgeving wordt wel eens omschreven als de ‘militaire tegenhanger’ van de burgerlijke regelgeving voor de arbeidsongevallen en de beroepsziektes.

Bron:Koninklijk besluit van 3 oktober 2016 tot wijziging van het besluit van de Regent van 15 juni 1949 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor vergoedingspensioenen, BS 14 oktober 2016
Zie ook: — Samengeordende wetten op de vergoedingspensioenen van 5 oktober 1948, BS 17 oktober 1948 — Regentsbesluit van 15 juni 1949 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor vergoedingspensioenen, BS 21 juli 1949

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 15 juni 1949 tot bepaling van de rechtspleging voor de commissies voor vergoedingspensioenen

Afkondigingsdatum : 03/10/2016
Publicatiedatum : 14/10/2016

Gepubliceerd op 18-10-2016

  361