‘Vergeten’ wet over tijdelijk verblijfsrecht voor slachtoffers van mensenhandel dan toch gepubliceerd

De wet die het ‘tijdelijk verblijfsrecht’ voor (potentiële) slachtoffers van mensenhandel een juridische basis geeft in de Vreemdelingenwet, is dan toch in het Staatsblad verschenen. Ruim 2 weken na publicatie van de uitvoeringsbepalingen. Een vergissing van de FOD Binnenlandse Zaken. Die ging er ten onrechte van uit dat de wet al een hele tijd geleden was gepubliceerd waardoor het uitvoeringsbesluit te vroeg werd verspreid.

Maar eind goed al goed. De procedure kan dan toch juridisch correct worden toegepast. Vreemdelingen die (mogelijk) het slachtoffer zijn van mensenhandel, krijgen dus voortaan tijdelijk verblijfsrecht in ons land. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen de zogenaamde ‘Bijlage 15’ overhandigen. Een verblijfsdocument dat 45 dagen geldig is. Tijd waarin de betrokkene tot rust kan komen, zich kan onttrekken aan de invloed van de vermoedelijke daders en om een beslissing te nemen over het al dan niet meewerken aan het gerechtelijk onderzoek.

Tot nog toe kregen (mogelijke) slachtoffers ‘een bevel om het grondgebied te verlaten’ (Bijlage 13). En hoewel de vreemdelingen ook hier 45 dagen de tijd kregen om zich naar het bevel te schikken, had het document een veel negatievere connotatie wat voor heel wat praktische problemen zorgde op het terrein.

De wet van 30 maart 2017 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regels van kracht, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 20 mei 2017. Het uitvoeringsbesluit is van toepassing sinds 4 mei 2017.

Bron:Wet van 30 maart 2017 tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel, BS 10 mei 2017.
Zie ook Koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot wijziging van artikel 110bis en tot vervanging van de bijlage 15 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 24 april 2017.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel

Afkondigingsdatum : 30/03/2017
Publicatiedatum : 10/05/2017

Gepubliceerd op 15-05-2017

  182