Vereenvoudigde beleids- en beheerscyclus ook voor provincies

Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen

Het Vlaams parlement heeft de beleids- en beheerscyclus voor de provinciale besturen sterk vereenvoudigd. Het provinciedecreet werd daarom aangepast. Maar dat is niet voldoende. De vereenvoudiging vraagt immers om nog heel wat uitvoeringsregels. En daarvoor grijpt de Vlaamse regering nu terug naar de regels rond de beleids- en beheerscyclus die ze voor de Vlaamse lokale besturen heeft uitgewerkt. Ook die zijn immers sterk vereenvoudigd. Het omvangrijke besluit van 7 september 2018 met de uitvoeringsregels voor de vereenvoudigde beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen wordt daarom ook toepasselijk gemaakt op de provincies en de autonome provinciebedrijven. De nieuwigheden situeren zich onder meer op het vlak van de beleidsrapporten (meerjarenplan, aanpassing meerjarenplan en jaarrekening), de kredieten, de opvolgingsrapportering en het financieel evenwicht.

Tegelijk wordt ook het ministerieel besluit van 26 juni 2018 over de modellen en voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitalisering van de beleids- en beheersscyclus toepasselijk gemaakt op de provincies. Tot nu gold dit besluit enkel voor de lokale besturen.

Het Vlaams regeringsbesluit van 7 september 2018 en het ministerieel besluit van 12 september 2018 treden beide in werking op de dag waarop de besluiten van 30 maart 2018 en 26 juni 2018 in werking treden. Dus grotendeels op 1 januari 2020.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, BS 11 oktober 2018
Bron: Ministerieel besluit van 12 september 2018 tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen, BS 10 oktober 2018
Zie ook:
Provinciedecreet van 9 december 2005
Ilse Vogelaere
  166