Verduidelijkingen bij Seveso-samenwerkingsakkoord

Het federale parlement stemde op 16 februari 2016 in met het Seveso III-samenwerkingsakkoord over de preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen; het Waals parlement volgde op 14 april. Vorige week kreeg het akkoord ook de instemming van het Vlaams parlement, maar die instemming moet nog gepubliceerd worden. Het is nu nog wachten op het fiat van Brussel. Wij kregen vanuit de administratie alvast enkele verduidelijkingen bij de verplichte kennisgeving als Seveso-inrichting, bij de inspectie van de inrichtingen, en bij het beboetingssysteem. We geven ze u graag mee.

Kennisgeving

Volgens de huidige Seveso-regels moet de kennisgeving aan de coördinerende gewestelijke dienst al informatie bevatten over de onmiddellijke omgeving van de Seveso-inrichting en over de omgevingsfactoren die een zwaar ongeval kunnen veroorzaken of die de gevolgen ervan ernstiger kunnen maken. Volgens de nieuwe Seveso-regels horen daar ook gegevens bij over “naburige inrichtingen, alsook van bedrijven die buiten het toepassingsgebied van dit samenwerkingsakkoord vallen, gebieden en ontwikkelingen die de bron kunnen zijn van het risico op of de gevolgen van een zwaar ongeval en van domino-effecten zouden kunnen vergroten”. De administratie benadrukt dat deze ruimere omschrijvinggeen impact zal hebben op de kennisgevingen die verricht worden in het Vlaamse Gewest.

De exploitant zal zijn kennisgeving (of een geactualiseerde versie ervan) moeten indienen:

  • voor een nieuwe inrichting: ten laatste 4 maanden vóór inbedrijfstelling of belangrijke wijziging;
  • voor een bestaande inrichting: ten laatste 3 maanden na de inwerkingtreding van het nieuwe samenwerkingsakkoord;
  • voor een andere inrichting: ten laatste 3 maanden na de datum waarop de inrichting een ‘andere inrichting’ wordt. Een andere inrichting is bijvoorbeeld een inrichting die een Seveso-inrichting wordt door een wijziging van de indelingslijst, of een laagdrempelige inrichting die om dezelfde reden een hoogdrempelige inrichting wordt.

Seveso-inspectieteams

Per gewest wordt er een inspectieteam opgericht dat specifiek de Seveso-inrichtingen zal opvolgen. De inspectieteams zullen in overleg een inspectiesysteem opzetten. Het is wel degelijk de bedoeling om tot één gezamenlijk systeem te komen, met een inspectieplan, een programma voor routinematige controles, en procedures voor niet-routinematige controles, bijvoorbeeld na klachten of ongevallen.

Sancties

Net als het huidige samenwerkingsakkoord bevat het nieuwe akkoord diverse strafsancties. Met dit verschil, dat er voortaan met 2 vorken wordt gewerkt, naargelang het type van overtreding, en de maximale boete wordt herleid van 1 miljoen euro onder de huidige regelgeving, naar 100.000 of 500.000 euro onder de nieuwe regelgeving. De maximale duur van de gevangenisstraf kan onder het nieuwe akkoord echter oplopen tot 5 jaar, waar dat onder het huidige akkoord ten hoogste één jaar is.

Het nieuwe akkoord maakt echter geen melding meer van administratieve boetes. Wij gingen ervan uit dat de administratieve sanctionering aan de gewesten werd overgelaten, maar de administratie wijst erop dat de federale en gewestelijke overheden onderling zijn overeengekomen om geen administratieve boetes meer op te leggen voor overtredingen van de regels van het samenwerkingsakkoord.

Nog niet in werking

Het nieuwe samenwerkingsakkoord zal in werking treden op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad van de laatste instemmingsakte. Dat zal wellicht zijn op de dag van publicatie van de Brusselse instemmingsordonnantie.

Bron:Wet van 1 april 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 20 april 2016 (federale instemming).
Zie ook:
  • Decreet van 14 april 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, BS 22 april 2016 (Waalse instemming).
  • Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken; Tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Vl.Parl., Parl.St., nr. 712 (2015-2016) nr. 3 (Vlaamse instemming; nog niet gepubliceerd in BS).

Carine Govaert

Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken

Afkondigingsdatum : 01/04/2016
Publicatiedatum : 20/04/2016

Gepubliceerd op 19-05-2016

  222