Verdeelsleutel subsidies voor opleidingscentra civiele veiligheid

Erkende opleidingscentra voor de civiele veiligheid kunnen rekenen op subsidies voor de opleidingen die ze organiseren voor de leden van de openbare hulpdiensten. Dat is al langer het geval, maar vorig jaar heeft een verzamelwet de regels verder uitgewerkt.

Met ingang van 1 januari 2013 heeft de Koning onder andere de bevoegdheid gekregen om de verdeelsleutel voor de subsidies uit te werken. Hierbij speelt het bevolkingscijfer, de oppervlakte, het aantal brandweerlieden en het aantal gesubsidieerde leerlingen voor brevetopleidingen een rol.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van de aard van de opleiding, het aantal uren en de kostprijs van de opleiding. De verzamelwet van 21 december 2013 heeft verduidelijkt dat subsidies mogelijk zijn voor het financieren van infrastructuur, materieel en pedagogische ondersteuning van de opleidingen. Op voorwaarde dat de centra een overeenkomst afsluiten met de federale staat. En ook voor andere opleidingen kan men subsidies krijgen.

Maar zoals aangegeven, moest een en ander nog verder worden uitgewerkt bij KB. Die bepalingen krijgen nu een plaats in het KB van 21 februari 2011 dat de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten regelt.

Om te beginnen, zal de planning een element zijn van de overeenkomst die de FOD Binnenlandse Zaken afsluit met de centra. De overeenkomst bevat voortaan ‘desgevallend’ de omschrijving en financiële planning van de projecten inzake infrastructuur, materieel en pedagogische ondersteuning van een opleiding die het erkende opleidingscentrum zal uitvoeren met de toegekende subsidies.

Men verwijst ook naar de nieuwe bepalingen uit wet op de civiele veiligheid. En de bevoegde minister krijgt de bevoegdheid om de bijkomende subsidies voor het financieren van infrastructuur, materieel en pedagogische ondersteuning voor de organisatie van een opleiding verder uit te werken. Dat gebeurt na advies van de Hoge Raad voor de Opleiding.

Tot slot komt de verdeelsleutel voor de subsidies aan bod. Men hanteert volgende formule: S = (0,6.A) +(0,1.B) + (0,2.C) + (0,1.D), waarbij:

  • S: het aandeel van het provinciaal opleidingscentrum op de subsidie-enveloppe;
  • A: de verhouding tussen het bevolkingscijfer van de provincie en het bevolkingscijfer van alle provincies;
  • B: de verhouding tussen de oppervlakte van de provincie en de oppervlakte van alle provincies;
  • C: de verhouding tussen het aantal brandweerlieden van de provincie en het aantal brandweerlieden van alle provincies;
  • D: de verhouding tussen het gemiddeld aantal aan het provinciaal opleidingscentrum gesubsidieerde leerlingen per jaar voor de modules van de opleidingen en het gemiddeld aantal aan álle provinciale opleidingscentra gesubsidieerde leerlingen per jaar voor de modules van de opleidingen.

De cijfers van de parameters A, B, C en D worden elke 3 jaar geactualiseerd. Het gemiddeld aantal gesubsidieerde leerlingen per jaar wordt berekend over de laatste 5 jaar.

Let op! ‘Brandweerlieden’ zijn de beroepsbrandweerlieden én de vrijwillige brandweerlieden.

En onder ‘provincie’ moet ook begrepen worden het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad.

En de aanvragen? Om ontvankelijk te zijn, moeten de subsidieaanvragen voor de modules waarvan alle examens beëindigd zijn tussen 1 oktober van een jaar en 30 september van het daaropvolgende jaar, normaal ten laatste tegen 31 oktober van dat laatste jaar ingediend worden. Maar die data worden opgeschoven naar respectievelijk 1 juli, 30 juni en 31 juli.

Logischerwijs treden deze aanpassingen retroactief in werking op 1 januari 2013. Maar de nieuwe data waarmee men rekening houdt om de ontvankelijkheid van de aanvragen te beoordelen, gelden met ingang van 1 januari 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 4 augustus 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten, BS 22 oktober 2014
Zie ook: — Wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, BS 16 januari 1964 (artikel 12/1 van de wet op de civiele bescherming)— Wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken (art. 129-130) , BS 31 december 2013

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2011 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Afkondigingsdatum : 04/08/2014
Publicatiedatum : 22/10/2014

Gepubliceerd op 24-10-2014

  165