Verdeelrecht: overgangsmaatregel afschaffing miserietaks bijgestuurd (art. 22-23 en 29 Reparatiedecreet VCF)

Op 31 december 2014 daalde het basistarief van de ‘verdeeltaks’ in het Vlaams Gewest opnieuw van 2,5% tot 1% (afschaffing ‘miserietaks’). Dit voor zover het gaat om verdelingen of afstanden naar aanleiding van een echtscheiding of stopzetting van een wettelijke (geformaliseerde) samenwoning (art. 2.10.4.0.1, tweede lid, VCF). Het abattement, dat werd ingevoerd om de tariefverhoging naar 2,5% te verzachten, geldt dan enkel nog voor de gevallen waar het 2,5%-tarief wordt geheven.

Hoewel de decreetgever het abattement enkel nog wou toekennen voor die overeenkomsten van verdeling of afstand die uiterlijk op 31 december 2014 waren overeengekomen, rees hierover verwarring. In artikel 2.10.4.0.1, derde lid, VCF staat nl. dat het tarief van 1% enkel wordt verkregen als aan bepaalde vormvereisten is voldaan. Voldoet men niet aan deze voorwaarden, dan is het tarief van 2,5% van toepassing en zou dus het abattement kunnen worden toegepast. In bepaalde gevallen is de combinatie van 2,5% met het abattement immers voordeliger dan het nieuwe tarief van 1%, en dan zou het dus volstaan om de voorwaarden niet na te leven.

Dit was nooit de bedoeling van de decreetgever. Die had immers de situatie van overeenkomsten onder opschortende voorwaarde voor ogen. Indien de regelingsakte in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) uiterlijk op 31 december 2014 werd gesloten en de echtscheiding definitief wordt vanaf 1 januari 2015 is door de werking van de opschortende voorwaarde immers het tarief van 2,5% verschuldigd. Om dit te verzachten werd voor die gevallen het abattement (tijdelijk) in de VCF behouden.

Daarom heeft de decreetgever een zevende lid toegevoegd aan artikel 2.10.3.0.2 van de VCF waarin staat dat het abattement “alleen van toepassing is als de verdeling of afstand is overeengekomen uiterlijk op 31 december 2014” (art. 22, Reparatiedecreet VCF).

In de afdeling over de tarieven stonden nog vormvoorwaarden. Dat is overbodig want die algemene vereisten staan ook al in het proceduregedeelte van de VCF (opheffing art. 2.10.4.0.1, lid 4, VCF en toevoeging van verwijzing naar art. 2.10.4.0.1, lid 2, in art. 3.12.3.0.1 § 1, 4° VCF; art. 23 en 29, 1° Reparatiedecreet VCF).

In werking

Deze maatregelen treden in werking op 14 augustus 2015.

Bron:Decreet van 17 juli 2015 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 14 augustus 2015 (Reparatiedecreet VCF) (art. 22-23 en art. 29, 1°)
Zie ook:– Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, BS 23 december 2013 (VCF) (art. 2.10.3.0.2; art. 2.10.4.0.1; art. 3.12.3.0.1) – Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015, BS 30 december 2014 (Vlaams Programmadecreet 2015) (art. 73; art. 74 en art. 108)

Christine Van Geel

Decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

Afkondigingsdatum : 17/07/2015
Publicatiedatum : 14/08/2015

Gepubliceerd op 27-08-2015

  276