Verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren melden bij Centrale Terrorisme-eenheid politie

De federale regering vraagt iedereen die weet heeft van verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van ‘precursoren voor explosieven’ dit te melden bij de Centrale Terrorisme-eenheid van de federale politie (DJSOC/Terro). Via e-mail aan DSJOC.Terro@police.belgium.eu of per telefoon op het nummer +32(0)2/642.63.20.

Strijd tegen zelfgemaakte explosieven

De meldingen zijn van groot belang in de strijd tegen terrorisme. Terroristen maken immers vaak gebruik van ‘eenvoudig verkrijgbare chemische producten’ om explosieven te maken. Meteen de belangrijkste reden waarom het Europese Parlement in 2013 de handel en het gebruik van deze zogenaamde precursoren aan banden heeft gelegd. Verordening 98/2013 verbiedt particulieren om bepaalde chemische stoffen (o.a. waterstofperoxide en salpeterzuur) in bepaalde concentraties (er gelden grenswaarden) aan te kopen.

Een andere verplichting van Europa is de melding van verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren. Om daaraan tegemoet te komen, werd in 2013 al een nationaal contactpunt opgericht bij de federale politie dat 24u/24u bereikbaar is. Het bestaan van het contactpunt wordt nu in uitvoering van de Wet van 15 juli 2016 tot omzetting van Verordening 98/2013 geformaliseerd in een besluit.

Hoewel de meldplicht in eerste instantie geldt voor marktdeelnemers (dat zijn alle natuurlijke personen, rechtspersonen en openbare lichamen of een combinatie hiervan die producten of diensten op de markt beschikbaar stellen), staat het contactpunt uiteraard ook open voor meldingen van anderen.

Verdachte transacties

Verdachte transacties zijn volgens de Verordening trouwens ‘alle transacties van de in de bijlagen genoemde stoffen of van mengsels of stoffen die de genoemde stoffen bevatten, met inbegrip van transacties met professionele gebruikers, ten aanzien waarvan er redelijke vermoedens bestaan dat de stof of het mengsel dient voor de illegale vervaardiging van explosieven’.

Marktdeelnemers zijn verplicht om melding te doen van deze feiten - onder meer wanneer de (potentiële) klant

  • onduidelijk is over het voorgenomen gebruik van de stof of het mengsel;
  • niet vertrouwd blijkt te zijn met het voorgenomen gebruik van de stof of het mengsel of er geen plausibele verklaring voor kan geven;
  • voornemens is stoffen te kopen in hoeveelheden, combinaties of concentraties die ongebruikelijk zijn voor eigen gebruik;
  • geen bewijsstukken betreffende zijn identiteit of verblijfplaats wil overleggen, of
  • nadrukkelijk verzoekt om op een ongebruikelijke wijze te betalen, onder meer met grote sommen contant geld.

Indien mogelijk bezorgt de marktdeelnemer ook de identiteitsgegevens van de (potentiële) klant.

Diefstal en verdwijning

Precursoren worden steeds vaker gestolen. Marktdeelnemers zijn dan ook verplicht om dit te melden bij de Terrorisme-eenheid. Tenminste wanneer het gaat om significante hoeveelheden. Hetzelfde geldt bij verdwijningen.

Draaiboek

Om de meldingen en de samenwerking tussen de marktdeelnemers en de politiediensten te vereenvoudigen, heeft de Europese Commissie een aantal richtlijnen opgesteld. De Commissie gaat daarbij dieper in op de

  • methoden voor het onderkennen en melden van verdachte transacties, in het bijzonder wat betreft de grenswaarden die gelden bij handel;
  • methoden voor het onderkennen en melden van de verdwijning en diefstal van significante hoeveelheden;
  • andere nuttige gegevens.

19 september 2016

Het KB van 30 augustus 2016 treedt in werking op 19 september 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld, BS 9 september 2016.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop verdachte transacties, verdwijningen en diefstallen van precursoren voor explosieven worden gemeld

Afkondigingsdatum : 30/08/2016
Publicatiedatum : 09/09/2016

Gepubliceerd op 13-09-2016

  143