Verbod op verkoop van tabak aan minderjarigen, ook via automaten

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten

Sinds 1 november 2019 mogen geen tabaksproducten meer worden verkocht aan jongeren onder de 18 jaar. Niet over de toonbank in de winkel, maar ook niet via automaten. Een item dat de regelgever nog moest formaliseren in het Uitvoeringsbesluit bij de Wet op de Voedingsmiddelen (wettelijke basis voor verbod op verkoop van tabak aan minderjarigen).

Voortaan is in dat besluit uitdrukkelijk aangegeven dat de verdeling van tabaksproducten via automatische distributieapparaten alleen is toegestaan wanneer voldaan is aan volgende cumulatieve voorwaarden: de automatische distributieapparaten
  • moeten vergrendeld zijn
  • mogen enkel ontgrendeld en geactiveerd worden door en voor personen van 18 jaar of ouder
  • worden geplaatst in gesloten ruimten, toegankelijk voor consumenten, waar de tabaksproducten tegelijk op traditionele manier in de handel worden gebracht.

De persoon die verantwoordelijk is voor de plaats waar de automaat zich bevindt, is ook meteen verantwoordelijk voor de ontgrendeling of het geven van de middelen om de apparaten te ontgrendelen. Het zijn m.a.w. ook deze personen die bestraft kunnen worden bij overtredingen. In principe is dat een administratieve geldboete. Maar wie weigert die te betalen, riskeert strafrechtelijke vervolging.

In werking: 30 januari 2020

Bron: Koninklijk besluit van 20 december 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2005 inzake het verbod op verkoop van tabaksproducten aan personen onder de zestien jaar door middel van automatische distributieapparaten, BS 20 januari 2020.
Zie ook
Wet van 12 juli 2019 tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, wat betreft de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen, BS, 8 augustus 2019.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  209