Verblijfsrecht EU-burgers: uniform attest voor aansluiting bij sociaal verzekeringsfonds

EU-burgers kunnen in België verblijfsrecht verkrijgen onder meer door bij de gemeente aan te tonen dat ze een zelfstandige activiteit uitoefenen. Ze moeten daarbij een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voorleggen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Theo Francken, komt nu met een uniform model van dit attest. Dat moet het makkelijker maken om valse documenten en fictieve aansluitingen op te sporen.

Verblijfsrecht zelfstandige Europeanen

EU-burgers kunnen op basis van het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet een verblijfsrecht van meer dan 3 maanden krijgen in ons land wanneer ze zich als zelfstandige inschrijven bij de gemeente. Momenteel moeten ze hun zelfstandige activiteit bewijzen door de gemeente een bewijs van inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen én een bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds te bezorgen. Ieder fonds gebruikt daarbij zijn eigen attesten. En dat zorgt vaak voor problemen bij de gemeenten. Door de verschillende modellen die in omloop zijn, hebben zij moeite om de rechtsgeldigheid van de afgeleverde documenten te beoordelen. Staatssecretaris Francken lanceert daarom een uniform ‘model van aansluitingsattest bij een sociaal verzekeringsfonds’. Dat attest vervangt het huidige bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank en de aansluitingsverklaring bij een sociaal verzekeringsfonds.

3 onderdelen

Het nieuwe attest bestaat uit 3 ‘blokken’. Een eerste waar het betrokken sociaal verzekeringsfonds zijn gegevens moet noteren: naam, adres, dossierbeheerder en referentie van het attest. Een tweede waar het sociaal verzekeringsfonds de gegevens van de vreemdeling vermeldt (identiteitsgegevens, rijksregisternummer) en weergeeft in welke hoedanigheid hij is aangesloten bij het fonds. Het document bevat hier ook een uitdrukkelijke verwijzing naar artikel 50 §2 van het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet dat basis geeft aan de materie. Bovendien werd in dit deel een bepaling opgenomen waarmee de betrokken vreemdeling zich ertoe verbindt om alle wijzigingen of de stopzetting van zijn activiteiten binnen de 15 dagen mee te delen aan zijn of haar sociaal verzekeringsfonds. Die meldingsplicht geldt ook wanneer hij niet is gestart met zijn activiteit. Een derde deel tot slot vermeldt de plaats en datum van de opmaak van het attest.

Misbruik opsporen

Het gebruik van dit unieke attest moet een beter zich geven op de inschrijvingen omdat die automatisch via de sociale verzekeringsfondsen (en dus via het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen) zullen moeten passeren. Dat is niet het geval met de inschrijving in de Kruispuntbank. Wanneer de verificatie van de zelfstandige activiteit is gebeurd, zal de beslissing bovendien op systematische wijze worden doorgezonden naar de gemeente die beslist over de inschrijving. Het wordt dus gemakkelijker om fictieve aansluitingen aan het licht te brengen. Door de uniformisering wordt het ook eenvoudiger om valse documenten op te sporen.

14 november 2015

Het KB en MB van 12 oktober 2015 treden in werking op 14 november, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 12 oktober 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 4 november 2015. Bron:Ministerieel besluit van 12 oktober 2015 tot vaststelling van het model van aansluitingsattest beoogd in artikel 50 § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 4 november 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 10 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 27 oktober 1981. (art. 50 § 2 van het Uitvoeringsbesluit bij de Vreemdelingenwet)

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Afkondigingsdatum : 12/10/2015
Publicatiedatum : 04/11/2015

Gepubliceerd op 06-11-2015

  374