Vast model voor bescherming van wilsonbekwame persoon

Koninklijk besluit vaststelling van het model van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, zoals bedoeld in artikel 1250 van het Gerechtelijk Wetboek

Als de vrederechter beschermingsmaatregelen oplegt, wijzigt of beëindigt ten aanzien van een meerderjarige wilsonbekwame persoon of ten aanzien van diens goederen, dan wordt die beslissing bij uittreksel bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad. Zo waarschuwt men derden voor de beperkte handelingsvrijheid van de wilsonbekwame persoon. Maar elke griffie heeft zijn eigen systeem van bekendmaking. Sommige griffies publiceren zelfs details over het huwelijk of de kinderen van de betrokkene.

Maar ook wilsonbekwame personen hebben recht op bescherming van hun privacy. De federale regering heeft dan ook 3 vaste modellen ontworpen – eentje voor het opleggen van beschermingsmaatregelen, eentje voor het wijzigen ervan, en eentje voor het beëindigen van de bescherming. Met die modellen brengt zij uniformiteit in de bekendmakingen en beperkt ze de vermeldingen tot wat strikt noodzakelijk is om de identiteit te kennen van de beschermde persoon en zijn voorlopig bewindvoerder, en om te weten of het om maatregelen gaat ten aanzien van de persoon van de betrokkene, zijn goederen, of allebei.

De federale regering werkt nog aan modellen voor het bekendmaken van buitenlandse beslissingen tot bescherming.

Het KB met de nieuwe modellen treedt in werking op 30 juli 2020.

Zie ook:
Carine Govaert
  272