Vanaf november 2021 uniforme identificatiekaart voor gemeenschapswachten en boetes voor gemeenten bij inbreuken op draagplicht

Ministerieel Besluit tot bepaling van het model van identificatiekaart van de gemeenschapswachten en de gemeenschapswacht-vaststellers

Vanaf 1 november 2021 hebben de gemeenschapswachten in ons land allemaal dezelfde identificatiekaart. Een uniform model dat wordt uitgereikt door de minister van binnenlandse Zaken (de FOD Biza) en niet meer door de burgemeesters. Momenteel zijn er te veel lokale verschillen wat het moeilijker maakt om de gemeenschapswachten snel te herkennen. Het model van de nieuwe kaart is alvast in het Belgisch Staatsblad verschenen. De ommezwaai van oude naar nieuwe kaarten zal immers enige tijd in beslag nemen.

De nieuwe kaarten zijn rechthoekig (85,60mm x 54mm), geplastificeerd, wit aan de voorkant en paars aan de achterkant.

Gemeenschapswacht

Er zijn 4 versies van de nieuwe identificatiekaart voor de gemeenschapswachten. In elke landstaal eentje en een Frans-Nederlandse versie.

Gemeenschapswacht-vaststeller

Voor de gemeenschapswachten-vaststellers is er een apart model. Ook hier zijn er 4 versies.

Administratieve boete tot 2.500 euro

De uniforme kaarten komen er in uitvoering van de wet van 13 januari 2014 waarmee de wetgever de bevoegdheden van de gemeenschapswachten aanzienlijk heeft uitgebreid. De gemeenschapswachten snel en gemakkelijk herkennen is binnen dat ruimere takenpakket erg belangrijk. Vandaar dat de wetgever koos voor uniforme modellen die niet langer op lokaal maar op federaal niveau worden uitgereikt.

En vandaar dat hij in de nieuwe wet strenge controles en sancties voorziet bij overtredingen op de uniform- en identificatiekaartplichten. De gemeenschapswachten en gemeenschapswachten-vaststellers zijn dan wel verplicht om de kaart te bezitten en bij zich te hebben, het zijn de organiserende steden en gemeenten die bij overtredingen een boete kunnen krijgen. Aangezien de gemeenschapswachten deel uitmaken van het gemeentepersoneel zullen zij zich, in geval van overtredingen, wel moeten verantwoorden op basis van het tucht- of arbeidsrecht. Maar de wetgeving voorziet in een waarschuwings- en boetesysteem ten aanzien van de organiserende gemeente (of gemeenten) als publiekrechtelijk rechtspersoon. Wanneer niet wordt gereageerd op 2 waarschuwingen kunnen de steden en gemeenten administratieve geldboetes van 1.000 tot 2.500 euro krijgen per gemeenschapswacht die een inbreuk pleegt. In geval van een meergemeentelijke dienst gemeenschapswachten bepalen de organiserende gemeenten de verdeelsleutel van de boete zelf.

In werking: 1 november 2021.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  201