Vanaf 4 december gelden er strengere normen voor zeeschepen

De federale overheid heeft een update gepubliceerd van het zeevaartinspectiereglement. De nieuwe versie is aangepast aan de Europese richtlijn 2013/52, die op haar beurt de voorschriften van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Europese normalisatie-instellingen overneemt.

Richtlijn 2013/52 én het koninklijk besluit van 4 november 2014 verschuiven een aantal items van bijlage A.2 naar de ‘genormeerde’ bijlage A.1. Dat is het geval:

  • voor de schuimblussystemen voor helikoptervoorzieningen uit de categorie brandbeveiligingsapparatuur, die worden overgebracht naar een nieuwe rubriek A.1/3.67; en
  • voor de ontvanger van geluidssignalen uit de navigatieapparatuur, die wordt overgebracht naar een nieuwe rubriek A.1/4.58.

Bijlage A.1 bij het zeevaartinspectiereglement somt de uitrustingstypes op waarvoor de IMO en de Europese normalisatie-instellingen al gedetailleerde beproevingsnormen hebben opgesteld. Bijlage A.2 bevat de uitrusting waarvoor er nog geen internationaal aanvaarde beproevingsmethoden bestaan.

Geregeld worden er nieuwe items toegevoegd aan bijlage A.2, of schuiven er items door van bijlage A.2 naar bijlage A.1, zoals hier het geval is.

Het zeevaartinspectiereglement bepaalt waaraan de uitrusting aan boord van zeeschepen minimaal moet voldoen. Dat gaat erg ver: zo zijn er zelfs brandveiligheidsvoorschriften voor het beddengoed aan boord. Het reglement groepeert alle items in 8 categorieën:

  1. reddingsmiddelen;
  2. voorkoming van verontreiniging van de zee;
  3. brandbeveiligingsapparatuur;
  4. navigatieapparatuur;
  5. radiocommunicatieapparatuur;
  6. krachtens Colreg 72 vereiste apparatuur. Colreg is de internationaal gangbare afkorting voor het ‘verdrag inzake de internationale bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee’;
  7. veiligheidsuitrusting voor drogestortgoedschepen (waarvoor alleen nog maar bijlage A.2-voorschriften bestaan); en
  8. apparatuur onder Solas, hoofdstuk II-1. ‘Constructie – Structuur, waterdichte indeling en stabiliteit, machines en elektrische installaties’. Solas is het ‘internationaal verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee’.

De bijgewerkte versie van het zeevaartinspectiereglement geldt vanaf 4 december 2014. Er bestaat echter een overgangsregeling: uitrusting die vóór 4 december 2014 werd vervaardigd overeenkomstig de huidige voorschriften, mag nog tot 4 december 2016 in de handel worden gebracht.

Er loopt overigens nog een tweede overgangstermijn. In uitvoering van richtlijn 2012/32 mag bepaalde uitrusting die vóór 30 november 2013 werd vervaardigd, conform de toen geldende typekeuringsprocedures, nog tot 30 november 2015 aan boord van een schip worden geplaatst.

Bron:Koninklijk besluit van 4 november 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende het zeevaartinspectiereglement, BS 25 november 2014.
Zie ook:Richtlijn 2013/52/EU van de Commissie tot wijziging van Richtlijn 96/98/EG van de Raad inzake uitrusting van zeeschepen, Pb.L. 14 november 2013, afl. 304.

Carine Govaert

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement

Afkondigingsdatum : 04/11/2014
Publicatiedatum : 25/11/2014

Gepubliceerd op 28-11-2014

  99