Vanaf 2019 strikte voorwaarden voor bezit kogelladers

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet

Vanaf 1 januari 2019 is het bezit van kogelladers aan strikte voorwaarden gebonden. Particulieren mogen alleen nog kogelladers bezitten die horen bij het vuurwapen of de vuurwapens waarvoor ze ‘een vergunning tot voorhanden hebben’ kunnen voorleggen. Wie een Europese vuurwapenpas bezit, mag kogelladers bezitten voor de vuurwapens die op de pas zijn vermeld. Jagers, bijzondere wachters en sportschutters mogen laders voorhanden hebben die horen bij de vergunningsplichtige vuurwapens van het type dat ze voorhanden mogen hebben.
Deze inperking van het vrij bezit van kogelladers kreeg haar basis bij de hervorming van de Wapenwet begin dit jaar. Er was echter nog een uitvoeringsbesluit nodig om de precieze datum van inwerkingtreding te bepalen en de nodige overgangsbepalingen te concretiseren. Dat KB is op 28 februari in het Staatsblad verschenen.

Verkoop

Bij de hervorming van de Wapenwet ging veel aandacht uit naar de omkadering van ‘laders’. Het begrip werd voor het eerst gedefinieerd – een lader is een uitneembare patroonhouder voor een vuurwapen die voor de toevoer van patronen zorgt – en tegelijkertijd werd de verkoop en het bezit aan banden gelegd. Door een lacune in de wetgeving kon iedereen immers zonder enige beperking kogelladers kopen. Iets waar ook terroristen gretig gebruik van maakten.
Vrij kogelladers kopen kan nu niet meer. Sinds 22 januari 2018 is de verkoop of overdracht (zelfs gratis) van laders voor vergunningsplichtige vuurwapens voorbehouden aan de houders van een vergunning tot het voorhanden hebben van die wapens (model 4) of een daarmee gelijkgesteld document (jachtverlof, sportschutterslicentie, getuigschrift van bijzondere wachter of buitenlandse EVP) samen met een model 9. Particulieren kunnen dus alleen nog laders kopen voor wapens waarvoor ze een vergunning tot het voorhanden hebben, kunnen voorleggen of dat ze voorhanden houden op basis van een gelijkgesteld document én dat werd geregistreerd met een model 9.

Bezit

In het verlengde daarvan werd ook het bezit aan strikte voorwaarden gebonden: particulieren mogen alleen nog laders bezitten voor vergunde wapens. Wie een Europese vuurwapenpas heeft mag laders voorhanden hebben die horen bij de wapens die op de pas zijn vermeld. Een jager, sportschutter of bijzondere wachter mag de laders voorhanden hebben die horen bij de vergunningsplichtige vuurwapens van het type dat hij voorhanden mag hebben.
Hier werd echter niet gekozen voor een onmiddellijke inwerkingtreding om de betrokkene de nodige tijd te geven om zich aan te passen. De wetgever voorziet dan ook in een reeks overgangsbepalingen.
Zo kunnen particulieren die laders bezitten, maar nog geen geldige bezitstitel (model 4, jachtverlof, sportschutterslicentie, getuigschrift van bijzondere wachter of erkende verzameling model 3) hebben, aangifte doen bij de lokale politie van zijn verblijfplaats. En dat tussen 1 maart en 31 december 2018. Ze kunnen dan
  • een erkenning als verzamelaar aanvragen;
  • een vergunning of gelijkwaardig document aanvragen voor een vuurwapen waarvoor de lader geschikt is;
  • de lader laten neutraliseren door de Proefbank voor Vuurwapens:
  • de lader overdragen aan een gemachtigd of erkend persoon;
  • de lader afstaan voor vernietiging.
Wie al een vergunning heeft voor een vuurwapen waarvoor de lader geschikt is, moet uiteraard niets ondernemen.
Ook voor houders van een jachtverlof, sportschutterslicentie, getuigschrift bijzondere wachter, erkende verzamelaars, musea, enz. zijn er overgangsbepalingen.

Wapenhandelaars

Houders van een erkenning als wapenhandelaar of tussenpersoon die ten laatste werd uitgereikt op 28 februari 2018 mogen hun activiteiten uitoefenen ten aanzien van laders voor die vuurwapens waarvoor de erkenning werd verleend. De gouverneur kan dan bij de eerstvolgende vijfjaarlijkse controle van deze erkenningen een nieuw getuigschrift van erkenning uitreiken dat deze laders ook vermeldt.
Maar let wel: de gouverneur kan al vanaf 1 maart 2018 erkenningen uitreiken die al dan niet uitsluitend betrekking hebben op activiteiten met laders (model 2 en 3 werden hiervoor aangepast).
Erkende personen die houder zijn van laders die niet horen bij de vuurwapens waarvoor de erkenning werd verleend, verzoeken de gouverneur bevoegd voor de vestigingsplaats ten vroegste op 1 maart 2018 en ten laatste op 31 december 2018 om de erkenning uit te breiden naar de laders. Hetzelfde geldt voor de aanvraag van een nieuwe erkenning voor zover deze uitsluitend betrekking heeft op laders.

In werking…

De betrokken artikelen uit de wet van 7 januari 2018 en het KB van 26 februari 2018 treden in werking op 1 januari 2019.
Bron: Koninklijk besluit van 26 februari 2018 tot wijziging van diverse Koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet, BS 28 februari 2018.
Bron: Omzendbrief van 28 februari 2018 met betrekking tot de regelgeving omtrent laders, de aangifteperiode voor vuurwapens in 2018 en het attest met het oog op neutralisering of vernietiging van vuurwapens, BS 1 maart 2018.
Zie ook
Wet van 7 januari 2018 tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek, BS 12 januari 2018.
Koninklijk besluit van 29 december 2006 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, BS 9 januari 2007.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  1045