Vanaf 2017 prioritair persoonsvolgend budget bij ‘maatschappelijke noodzaak’

Vlaanderen legt vast hoe de middelen voor de budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning in 2017 worden verdeeld. Voortaan is er ook automatisch een budget in geval van ‘maatschappelijke noodzaak’ en voor wie uitstroomt uit de minderjarigenzorg en als meerderjarige niet rechtstreeks toegankelijke zorg blijft nodig hebben.

Onmiddellijke ondersteuning

Bij de toekenning van een persoonsvolgend budget (PVB) voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning wordt er in principe gewerkt met prioriteitengroepen. Maar bepaalde groepen krijgen voorrang op dat prioriteitensysteem. Zij kunnen onmiddellijk een budget krijgen omdat hun specifieke situatie niet toelaat dat ze moeten wachten op niet rechtstreeks toegankelijk zorg en ondersteuning. Vanaf 2017 komen daar twee nieuwe categorieën bij.

Maatschappelijke noodzaak

Vanaf 2017 zijn er ook onmiddellijk budgetten beschikbaar voor mensen die zich in een situatie ‘maatschappelijke noodzaak’ bevinden. Zij worden één van de automatische toekenningsgroepen. In 2016 was er enkel een onmiddellijk budget voor de situaties ‘spoedprocedure’ (snel degeneratieve aandoening) en ‘noodsituatie’.

Van een maatschappelijke noodzaak is er sprake als er zich ernstig fysiek, ernstig psychisch of emotioneel, of ernstig seksueel misbruik voordoet. Twee gevallen: ofwel is de persoon met de handicap hier het slachtoffer van, ofwel pleegt hij zelf die feiten op de met hem samenwonende personen of op de mantelzorger. Incest wijst eveneens op een maatschappelijke noodzaak. Ook bij een ernstige fysieke of ernstige psychische of emotionele verwaarlozing van of door de persoon met een handicap is er sprake van een maatschappelijke noodzaak.

Overgang minderjarigen-meerderjarigen

Voortaan wordt er ook onmiddellijk een PVB toegekend aan jongeren die de overstap maken van de minderjarigenzorg naar niet rechtstreeks toegankelijke zorg voor meerderjarigen. Op die manier wordt de zorgcontinuïteit gegarandeerd. Die onmiddellijke toekenning van een PVB gebeurt wel stapsgewijs.

Eerst automatische toekenningsgroepen, dan prioriteitengroepen

Het VAPH legt voor het jaar 2017 vast welk aandeel van de in de begroting vastgelegde middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten nodig is voor de budgetten voor de groepen die nood hebben aan onmiddellijke ondersteuning (de automatische toekenningsgroepen dus: spoedprocedure, noodsituatie, maatschappelijke noodzaak en overgang minderjarigen-meerderjarigen).

Wat er dan nog overblijft van de voor de budgetten uitgetrokken middelen wordt voor het jaar 2017 verdeeld over de drie prioriteitengroepen: 80 procent van het resterende bedrag gaat naar prioriteitengroep 1, 5 procent naar prioriteitengroep 2 en 15 procent naar prioriteitengroep 3. De bedragen worden gespreid opgebruikt. Mocht blijken dat het voor de automatische toekenningsgroepen bestemde bedrag niet volstaat, dan kan voor die groepen aanvullend geput worden uit de middelen voor de prioriteitengroepen.

Inwerkingtreding

Het nieuwe MB van 13 februari 2017 is in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron:Ministerieel besluit van 13 februari 2017 over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning, BS 20 maart 2017
Zie ook:Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 over de indiening en de afhandeling van de aanvraag van een budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over de terbeschikkingstelling van dat budget (art. 37)Besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2016 over de oprichting van een regionale prioriteitencommissie, de toekenning van prioriteitengroepen, de vaststelling van de maatschappelijke noodzaak, de toeleiding naar ondersteuning, de afstemming en planning in het kader van persoonsvolgende financiering

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit over de verdeling van de middelen voor de terbeschikkingstelling van budgetten voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning

Afkondigingsdatum : 13/02/2017
Publicatiedatum : 20/03/2017

Gepubliceerd op 23-03-2017

  261