Vanaf 1 december nieuwe aanwijzingsborden voor private bewakingsactiviteiten

Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangs-controle bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Vanaf 1 december 2017 moeten bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten nieuwe aanwijzingsborden gebruiken op de plaatsen waar ze goederen bewaken, evenementen, luchthavens of stations beveiligen en zijn ingezet voor veiligheidstoezicht (bv. winkelinspectie). De nieuwe borden zijn gedetailleerder en komen er in uitvoering van de nieuwe Basiswet private en bijzondere veiligheid van 2 oktober 2017.
De bestaande aanwijzingsborden mogen nog gebruikt worden tot 1 januari 2019.

Meer info, frequenter gebruik

Al is er op het eerste zicht weinig verschil. De borden zelf zien er immers identiek uit aan de bestaande versie. De nieuwigheid ligt hem vooral in de het feit dat voortaan extra informatie op het bord moet worden gemeld zodat burgers beter geïnformeerd zijn. En dat de bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten de borden veel vaker moeten plaatsen.

Private bewaking

Vanaf 1 december moeten de borden geplaatst worden bij het begin en het einde van de zone waarin volgende bewakingsactiviteiten plaatsvinden:
 • de statische bewaking van roerende en onroerende goederen;
 • de evenementenbewaking;
 • het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op volgende plaatsen die tijdelijk of periodiek niet toegankelijk zijn voor het publiek
  • afgesloten niet-bewoonde plaatsen;
  • industriezones, waar er zich geen andere bewoonde panden bevinden dan deze bewoond in het kader van de bezigheden verbonden aan de er gevestigde bedrijven;
  • de perimeter van de gedeelten van de openbare weg grenzend aan de door de minister van Binnenlandse Zaken bepaalde gebouwen van internationale instellingen of ambassades waarvan de toegang voor het publiek tijdelijk beperkt is en gedurende de duur van deze beperking;
 • het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid binnen een door de gemeenteraad vastgestelde perimeter die een zone dekt de welke niet in hoofdzaak residentieel is en dewelke zich niet over het hele grondgebied mag uitstrekken, en voor zover deze perimeter slechts tijdelijk en in uitzonderlijke omstandigheden wordt vastgesteld;
 • het toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op de publiek toegankelijke plaatsen behorend tot de infrastructuur van openbare vervoersmaatschappijen of luchthavens.
Daarnaast moeten de borden ook gebruikt worden in het kader van winkelinspectie. Bewakingsagenten zijn immers verplicht om aan te geven dat de goederen van klanten kunnen gecontroleerd worden bij het buitengaan van een winkel.

Borden met Vigilis-logo

Op de borden, staat net als vandaag, het gekende ‘bewakingsoog’, het woord ‘zone’ en het Vigilis-logo. De grootte van het bord zal echter variëren naargelang het type activiteit waarvoor het wordt gebruikt. De aanwijzingsborden ‘bewaakte zone – begin’ en ‘bewaakte zone – einde’ hebben bijvoorbeeld een minimale afmeting van 60cmx40cm (dat is ook de huidige standaardafmeting). Terwijl het bord ‘uitgangscontrole’ een minimale afmeting van 21cm x 14,8cm moet hebben en het bord ‘situationele bevoegdheden’ 29,7cm x 21cm. Ieder bord moet gemaakt zijn in duurzaam materiaal dat bestand is tegen weersomstandigheden en slijtage.
Aanwijzingsbord ‘bewaakte zone- begin’, ‘uitgangscontrole’ en ‘situationele bevoegdheden’
Aanwijzingsbord ‘bewaakte zone – einde’
Maar in tegenstelling tot vandaag zal ieder bord ook duidelijk vermelden wat de precieze betekenis ervan is. Vanaf december moet– op zichtbare en leesbare wijze- het volgende worden vermeld:
 • op het aanwijzingsbord `bewaakte zone - begin': ‘begin bewaakte zone’;
 • op het aanwijzingsbord `bewaakte zone - einde': `einde bewaakte zone';
 • op het aanwijzingsbord `uitgangscontrole': ‘uitgangscontrole mogelijk';
 • op het aanwijzingsbord `situationele bevoegdheden': "situationele bevoegdheden - verhoogd toezicht';
 • op elke aanwijzingsbord: `Wet van 02/10/2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - www.besafe.be'.
In principe staat deze informatie op het bord zelf. Maar de gegevens mogen ook op een aanhangende drager worden aangebracht. Als de gegevens in verschillende talen worden meegegeven, kunnen verschillende eentalige aanwijzingsborden en aanliggende dragers worden gebruikt.
Het is verboden om andere opschriften, tekens of kentekens op de borden of de dragers aan te brengen.

Verantwoordelijkheid van de bewakingsondernemingen

De bewakingsondernemingen, interne bewakingsdiensten en veiligheidsdiensten zijn verantwoordelijk voor het plaatsen en wegnemen van de borden. Plaatsing moet steeds op een plaats die duidelijk zichtbaar is voor het publiek. De borden moeten bovendien goed leesbaar zijn.
De borden moeten onmiddellijk na afloop van de bewakingsopdracht worden weggenomen.
Bron: Ministerieel besluit van 10 november 2017 tot vaststelling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van een zone op de openbare weg onder toezicht, van de mogelijkheid van uitgangscontrole bij het verlaten van een winkelruimte en van de uitoefening van situationele bevoegdheden, tot uitvoering van de wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 21 november 2017.
Zie ook
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 31 oktober 2017. (art. 117 en 124)
Ministerieel besluit van 19 oktober 2006 tot bepaling van de wijze van aanduiding van het begin en het einde van de zone onder toezicht, bedoeld in artikel 11, § 3, van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, BS 27 oktober 2006.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  548