Vakantiegeld stijgt in pensioenregeling werknemers

Het Algemeen reglement op het werknemerspensioen voorziet in een vakantiegeld en in een aanvullende toeslag. Een KB past de bedragen die hier worden toegekend aan aan de welvaart. De verhoging wordt doorgevoerd bij de uitbetaling door de Federale Pensioendienst vanaf 1 mei 2017.

Wie in mei 2017 recht heeft op een pensioen als werknemer, ontvangt in die maand ook zijn vakantiegeld. Dat vakantiegeld wordt bij het maandelijks bedrag van het pensioen gevoegd en samen uitbetaald.

Concreet:

  • de basisbedragen van 171,13 euro, 102,63 euro, 670,76 euro en 536,60 euro – opgenomen in het KB van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement — worden met ingang van 1 mei 2017 respectievelijk vervangen door 174,98 euro, 104,94 euro, 685,85 euro en 548,67 euro;
  • de bijhorende verhogingscoëfficiënt van 1,15 wordt op hetzelfde moment vervangen door 1,175875.

Vakantiegeld en toeslag

Er wordt jaarlijks een vakantiegeld en een aanvullende toeslag bij het vakantiegeld verleend aan de gerechtigden op een rust- en/of overlevingspensioen.

Het KB van 22 mei 2017 introduceert volgende basisbedragen:

1/ Het bedrag van het vakantiegeld wordt vastgesteld op:

  • 174,98 euro (voordien 171,13 euro) per jaar voor de gerechtigden op een rustpensioen berekend op basis van 75% van de werkelijke, fictieve en forfaitaire brutolonen (gezin);
  • 104,94 euro (voordien 102,63 euro) per jaar voor de andere gerechtigden op het rustpensioen en voor de echtgenoten met een overlevingspensioen.

Het bedrag van het vakantiegeld wordt herleid tot het maandbedrag van het pensioen dat betaald werd in de loop van de maand mei van het beschouwde jaar, wanneer dit maandbedrag kleiner is dan het bedrag van het vakantiegeld.

2/ De aanvullende toeslag wordt toegekend om een totaal bedrag van respectievelijk 685,85 euro (voordien 670,76 euro) en 548,67 euro (voordien 536,60 euro) te bereiken per jaar.

De bedragen worden geïndexeerd. De globale uitkering van het jaarlijks vakantiegeld en van de aanvullende toeslag wordt wel begrensd tot het maandbedrag van het tijdens dezelfde maand betaald pensioen. Bovendien wordt het jaarlijks vakantiegeld en de aanvullende toeslag vermenigvuldigd met 1,175875 (voordien 1,15) zonder dat de globale uitkering de maxima kan overschrijden.

Op de website van de Federale Pensioendienst stipt men volgende reële maximumbedragen aan voor het brutovakantiegeld voor het jaar 2017 (op 1 mei 2017; index 138,81)

  • gezin: 923,09 euro;
  • alleenstaande: 738,45 euro.

Op het vakantiegeld worden geen sociale bijdragen ingehouden, maar wel eventueel een fiscale inhouding.

Uitbetaling

Verder gelden volgende regels:

  • Het vakantiegeld en de toeslag worden in principe niet toegekend tijdens het jaar waarin het pensioen daadwerkelijk en voor de eerste maal ingaat.
  • Het daaropvolgend jaar worden de bedragen toegekend, in verhouding tot het aantal maanden dat de gerechtigde het pensioen heeft genoten tijdens het jaar waarin het is ingegaan.
  • De bedragen worden volledig toegekend tijdens de daaropvolgende jaren. Voor het overlevingspensioen gelden afwijkende regels.
  • De uitbetaling gebeurt in de loop van de maand mei, op voorwaarde dat het rust- of overlevingspensioen voor de maand mei van het lopend jaar daadwerkelijk verschuldigd is, zonder dat de verplichting om in België te verblijven vereist is.

Bron:Koninklijk besluit van 22 mei 2017 tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers, BS 1 juni 2017

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers

Afkondigingsdatum : 22/05/2017
Publicatiedatum : 01/06/2017

Gepubliceerd op 12-06-2017

  686