Update van normenlijst voor keuringsinstellingen, milieuverificateurs, kalibratielabo’s en aanverwante

Conformiteitsbeoordelingsinstellingen die de conformiteit van producten, processen, diensten, systemen, personen of instanties beoordelen en die dus conformiteitsbeoordelingsactiviteiten verrichten, zoals ijken, testen, certificeren of inspecteren, worden op hun beurt opgevolgd door de nationale accreditie-instelling Belac. Met hun accreditatie bewijzen de keuringsinstellingen, milieuverificateurs, certifcatie-instellingen van milieubeheersystemen, beproevings- en kalibratielaboratoria en andere, dat zij voldoen aan de geharmoniseerde normen, en eventueel aan de aanvullende sectorale regelgeving.

Minister van Economie Kris Peeters vult alvast de lijst aan met nieuwe en geactualiseerde normen. Wij hernemen hier niet de volledige lijst, maar stippen alleen de wijzigingen aan:

 • Medische laboratoria: EN ISO 15189 – Versie 2007 tot 29 februari 2016 en dan versie 2012.
 • Algemene criteria voor het functioneren van verschillende instellingen die keuringen uitvoeren: EN ISO/IEC 17020:2012 sinds 1 maart 2015.
 • Eisen voor instellingen die audits en certificaties van managementsystemen uitvoeren: EN ISO 17021 – Versie 2011 in plaats van versie 2007.
 • Eisen voor organisaties die audits en certificaties aanbieden voor voedselveiligheidsmanagementsystemen: ISO/TS 22003 – Versie 2007 tot 15 december 2016; daarna versie 2013.
 • Eisen voor organisaties die managementsystemen voor informatiebeveiliging auditen en certificeren: ISO/IEC 27006 – Versie 2011 i.p.v. 2007.
 • Eisen aan instellingen die broeikasgasvalidaties of -verificaties uitvoeren: EN ISO 14065 – Versie 2013 i.p.v. 2012.
 • Algemene eisen voor instellingen die productcertificatiesystemen uitvoeren: NBN EN 45011 – Versie 1998 tot 14 september 2015; daarna: EN ISO/IEC 17065: 2012 over Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor certificatie-instellingen die producten, processen en diensten certificeren;
 • Nieuw: ISO-gids 34:2009 met Algemene eisen voor de competentie en vervaardiging van referentiemateriaal;
 • Nieuw: EN ISO/IEC 17043:2010 over Conformiteitsbeoordeling – Algemene eisen voor ringtesten;
 • Nieuw: ISO/IEC TS 17021-2:2012 over Conformiteitsbeoordeling – Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren – deel 2: Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van milieumanagementsystemen;
 • Nieuw: ISO/IEC TS 17021-3:2013 over Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren – Deel 3: Competentie-eisen voor beoordeling en certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen.

De nieuwe normenlijst werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 oktober 2015. Het ministerieel besluit dat de normenlijst aanpast, treedt in werking op 5 november 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 14 oktober 2015 tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecreiteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling, BS 26 oktober 2015.

Carine Govaert

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 februari 2006 tot bepaling van de lijst van de normatieve documenten die de werking van BELAC bepalen en de lijst van de normatieve documenten die de accreditatiecriteria bepalen voor de instellingen voor de conformiteitsbeoordeling

Afkondigingsdatum : 14/10/2015
Publicatiedatum : 26/10/2015

Gepubliceerd op 27-10-2015

  142