Uitwisseling DNA-gegevens met buitenland kan officieel starten

België kan starten met het uitwisselen van DNA-gegevens met het buitenland. De regering heeft via een KB van 3 juli 2014 definitief het licht op groen gezet. Dat kon pas nadat de wetgever op advies van de Raad van State de nodige aanpassingen deed aan de DNA-wet, zoals gewijzigd door de wet van 7 november 2011.

Die wet legt de basis voor de uitwisseling van de DNA-linkgegevens die zijn opgeslagen in de nationale DNA-gegevensbanken. Maar had het initieel alleen over ‘niet-geïdentificeerde DNA-profielen’ (profielen van personen van wie de identiteit niet bekend is en waarvan sporen werden gevonden op een plaats delict). Om de internationale uitwisseling van gegevens te vergemakkelijken werd dit via de wet van 10 april 2014 aangevuld met de geïdentificeerde profielen (profielen van personen van wie de identiteit bekend is, meer bepaald omdat ze rechtstreeks werden afgenomen van veroordeelden tot een gevangenisstraf). Op die manier kunnen ook eventuele linken met andere zaken sneller worden gelegd.

De wetgever laat België door deze wijzigingen toe om àlle DNA-profielen uit de nationale DNA-databanken uit te wisselen met andere landen om daders van strafbare feiten op te sporen. Door de publicatie van het KB van 3 juli 2014 kan daar ook effectief mee gestart worden. Onmiddellijk, want het betrokken artikel van de wet van 10 april 2014 is op 29 juli 2014 in werking getreden.

Het KB van 3 juli 2014 treedt zelf in werking op 8 augustus, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 3 juli 2014 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, BS 28 juli 2014.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 20 van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

Afkondigingsdatum : 03/07/2014
Publicatiedatum : 29/07/2014

Gepubliceerd op 31-07-2014

  132