Uitstel van omgevingsvergunning betekent ook uitstel voor geïntegreerde mer- en OVR-procedure (art. 7-10 en 113-114 DB Omgeving)

Decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw

Voor het Vlaamse Gewest en de provincies zijn de regels op de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 in werking getreden. Een eerste ‘uitsteldecreet’ bepaalde echter dat de gemeenten uitstel konden vragen tot 1 juni 2017 ten laatste. Een tweede uitsteldecreet verlengde die periode tot 1 januari 2018.
De bepalingen op de milieueffectrapportage en de omgevingsveiligheidsrapportage verwijzen echter ook naar ‘de datum van inwerkingtreding’ van de omgevingsvergunning. Maar welke datum is dat dan? Het verzameldecreet brengt duidelijkheid.

Milieueffectrapportages over projecten waarvoor de kennisgeving bezorgd werd aan de MER-dienst vóór de datum van inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet, worden nog afgehandeld volgens de oude procedureregels, staat er in datzelfde omgevingsvergunningsdecreet. Milieueffectrapportages die bezorgd werden op of na de datum van inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet, worden afgehandeld volgens de nieuwe procedureregels.
Hetzelfde geldt voor de omgevingsveiligheidsrapportages. Als de beslissing van de administratie viel vóór de datum van inwerkingtreding van het omgevingsvergunningsdecreet, verloopt de hele procedure nog volgens de oude regels.

Het verzameldecreet specificeert nu dat hier onder ‘de datum van inwerkingtreding’ van het omgevingsvergunningsdecreet moet worden verstaan:
  • 1 januari 2018 – voor alle aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven die voldoen aan de toepassingsvoorwaarden van het tweede uitsteldecreet. Dat is: het gaat om aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven die ingediend werden of worden tussen 1 juni 2017 tot en met 31 december 2017; het college van burgemeester en schepenen is de bevoegde overheid; en het college had eerder al expliciet uitstel van omgevingsvergunning gevraagd tot 1 juni 2017;
  • de datum tot wanneer het college uitstel had gevraagd, als dat niet 1 juni 2017 was; en
  • 23 februari 2017, voor alle andere aanvragen, meldingen, verzoeken of initiatieven.

Concreet: de datum die bepaalt of de oude, dan wel de nieuwe mer- en ovr-procedure gevolgd moet worden, is:

Nu we het toch over de omgevingsvergunning hebben, melden we ook nog even dat het verzameldecreet de term ‘omgevingsvergunning (voor stedenbouwkundige handelingen)’ invoert in de Vlaamse versie van de wet op de onbevaarbare waterlopen. Daar was alleen nog maar sprake van stedenbouwkundige vergunningen.
Die wet wordt trouwens herschreven. Zij zal binnenkort opgenomen worden in het nieuwe Vlaamse waterwetboek.

Van toepassing:
  • Vlaamse Gewest.
  • Vanaf 1 juni 2017 (art. 114).

Bron: Decreet van 30 juni 2017 houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw, BS 7 juli 2017 (art. 7-10 en art. 113-114 DB Omgeving).
Zie ook:
Carine Govaert
  252