Uitstel nieuwe btw-regels e-commerce: Europa stelt ook toepassingsdata uitvoeringsverordeningen uit met 6 maanden

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2020/1318 van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/21 en (EU) 2020/194 wat de toepassingsdata in respons op de COVID-19-pandemie betreft

Omwille van de Covid-19-pandemie heeft de Europese Commissie beslist om de nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen (e-commerce) pas in werking te laten treden op 1 juli 2021. Oorspronkelijk zou de ingangsdatum 1 januari 2021 zijn.

De lidstaten en de ondernemers krijgen daardoor een half jaar langer de tijd om zich voor te bereiden en hun IT-systemen aan te passen.

De Europese Commissie stemt nu ook de toepassingsdata van haar uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/21 en (EU) 2020/194 af op dit uitstel

Uitbreiding MOSS naar e-commerce

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe btw-regeling voor e-commerce is de vereenvoudigde aangifteprocedure: ondernemingen die aan e-commerce doen, zullen via een online btw-portaal digitaal hun btw-aangifte kunnen doen voor alle EU-landen. Het huidige MOSS (‘Mini One Stop Shop’) wordt daarbij omgedoopt tot OSS en moet vermijden dat verkopers zich in iedere lidstaat waar e-kopers zijn apart voor de btw moeten registreren.

Via haar uitvoeringsverordening (EU) 2020/21 zorgt de Commissie dat de uitvoeringsbepalingen voor het platform op punt staan. Ze vulde hiervoor uitvoeringsverordening 79/2012 verder aan. Die bepaalde dat ‘de Commissie onder meer vanaf 1 januari 2015 een webportaal ter beschikking stelt van de lidstaten die ervoor kiezen het toepasselijke belastingtarief te publiceren voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten als bedoeld in artikel 47, alinea 2 van Verordening 904/2010’.

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/21 vervangt deze bepaling in het licht van de nieuwe btw-regels voor afstandsverkopen en de uitbreiding van het MOSS, waardoor de Commissie nu onder meer ‘vanaf 1 juli 2021 (in plaats van 1 januari 2021) een webportaal ter beschikking stelt van de lidstaten die ervoor kiezen de toepasselijke belastingtarieven te publiceren voor de leveringen van goederen en diensten overeenkomstig de bijzondere regelingen van Titel XII, Hoofdstuk 6 van Richtlijn 2006/112 als bedoeld in artikel 47octies, tweede alinea van Verordening 904/2010’.

Gegevensuitwisseling en ‘gemeenschappelijk elektronisch bericht’

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 bevat nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 904/2010 wat betreft bijzondere regelingen voor niet-gevestigde belastingplichtigen die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen. Ze legt technische details vast voor de gegevensuitwisseling via het CCN/CSI-netwerk en het ‘gemeenschappelijk elektronisch bericht’.

Oorspronkelijk zou uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 ingetrokken worden vanaf 1 januari 2021, maar nu gebeurt dat pas vanaf 1 juli 2021. Ze wordt dan vervangen door uitvoeringsverordening (EU) 2020/194 om de uitbreiding van het toepassingsgebied van de bijzondere regelingen voor belastingplichtigen die diensten voor niet-belastingplichtigen, afstandsverkopen van goederen en bepaalde binnenlandse goederenleveringen verrichten, weer te geven.

Opgelet ! Uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 blijft nu tot en met 10 augustus 2024 (oorspronkelijk tot en met 10 februari 2024) van toepassing voor de indiening van en correcties op btw-aangiften met betrekking tot onder de in uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 bedoelde bijzondere regelingen vallende diensten die voor 1 juli 2021 (in plaats van 1 januari 2021) zijn uitgevoerd. Op deze manier wordt gewaarborgd dat het huidige correctiemechanisme van toepassing blijft op leveringen die voor 1 januari 2021 zijn uitgevoerd. Correcties in btw-aangiften kunnen worden aangebracht tot drie jaar na de datum waarop de oorspronkelijke aangifte moest zijn ingediend.

Tenslotte wordt verduidelijkt dat de informatie die een tussenpersoon bij registratie in bijlage I, vak 21, kolom E van uitvoeringsverordening (EU) 2020/194 moet verstrekken, alleen betrekking heeft op eventuele eerdere identificatienummers op grond waarvan die persoon als tussenpersoon mag optreden.

In werking

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1318 treedt in werking op 13 oktober 2020.

Bron: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1318 van de Commissie van 22 september 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordeningen (EU) 2020/21 en (EU) 2020/194 wat de toepassingsdata in respons op de COVID‐19-pandemie betreft, PB.L. 309, 23 september 2020.
Zie ook:
Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad van 7 oktober 2010 betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, PB.L 268, 12 oktober 2010, err., PB.L. 24, 27 januari 2012, err., PB.L. 270, 11 september 2014) (art. 47terdecies, a), b) en c))
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 van de Commissie van 31 januari 2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 1 februari 2012, afl. 29, 13.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/21 van de Commissie van 14 januari 2020 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 79/2012 tot vaststelling van nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde, PB.L. 11, 15 januari 2020.
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 815/2012 van de Commissie van 13 september 2012 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad wat betreft bijzondere regelingen voor niet-gevestigde belastingplichtigen die telecommunicatie-, omroep- of elektronische diensten verrichten voor niet-belastingplichtigen, PB.L. 249, 14 september 2012, 3.
Uitvoeringsverordening (EU) 2020/194 van de Commissie van 12 februari 2020 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 904/2010 van de Raad wat betreft bijzondere regelingen voor belastingplichtigen die diensten voor niet-belastingplichtigen, afstandsverkopen van goederen en bepaalde binnenlandse goederenleveringen verrichten, PB.L. 40, 13 februari 2020, 14.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  143