Uitbreiding van loonbegrip bij weigering van ZIV-uitkeringen

De ziekteverzekeringswet (ziekte- en invaliditeit) bepaalt dat werknemers geen aanspraak op uitkeringen kunnen maken voor de periode waarvoor ze recht hebben op loon. Daartoe verwijst men naar het loonbegrip in de loonbeschermingswet, maar de Koning heeft tegelijk de bevoegdheid gekregen om dat begrip uit te breiden of te beperken.

Zo bepaalt het KB op de geneeskundige verzorging en uitkeringen dat onder loon in deze context moet worden verstaan: het forfaitaire loon dat ten laste komt van het Fonds voor bestaanszekerheid van de bouwvakkers en wordt verleend voor de dagen inhaalrust bouwbedrijf. Het KB omschrijft ook wat men verstaat onder de periode die gedekt is door een loon of een vakantiegeld. Voor de periode die gedekt is door het vakantiegeld kan men ook geen aanspraak maken op uitkeringen.

Nu voegt een wijzigings-KB daar met ingang van 1 oktober 2013 aan toe dat onder loon als bedoeld in deze bepaling van de ziekteverzekeringswet wordt beschouwd:

  • ‘de vergoeding die rechtstreeks of onrechtstreeks door de werkgever in de arbeidsovereenkomst, wordt betaald, aan de werknemer in de arbeidsovereenkomst,
  • ingevolge een binnen een termijn van twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst gesloten overeenkomst op grond waarvan de vroegere werknemer zich ertoe verbindt om geen personeel of zelfstandige medecontractanten af te werven van zijn vroegere werkgever, hetzij in eigen naam en voor eigen rekening, hetzij in naam en voor rekening van één of meerdere derden,
  • en/of zich ertoe verbindt om geen soortgelijke activiteiten uit te oefenen als dewelke hij uitoefende bij zijn vroegere werkgever, hetzij door zelf een onderneming uit te baten, hetzij door in dienst te treden van een concurrerende werkgever’.

Ook in dat geval zal men dus geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen.

Bron:Koninklijk besluit van 30 maart 2017 tot wijziging van artikel 228 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 21 april 2017

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 228 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Afkondigingsdatum : 30/03/2017
Publicatiedatum : 21/04/2017

Gepubliceerd op 27-04-2017

  183