Uitbreiding van bestuurlijke inbeslagname dieren en voorwerpen treedt in werking

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken Geïntegreerde politie

Vanaf 26 januari 2019 mogen politieambtenaren in àlle plaatsen waartoe ze wettelijk toegang hebben voorwerpen en dieren die een gevaar zijn voor het leven of de lichamelijke integriteit van personen of de veiligheid van goederen in beslag nemen als dat nodig is om de openbare veiligheid of de openbare rust te bewaren.

Ze hebben binnenkort dus veel meer bewegingsvrijheid dan nu het geval is. Op dit moment is de bestuurlijke inbeslagname van dieren en voorwerpen die een gevaar vormen voor het leven of de lichamelijke integriteit van mensen of de veiligheid van goederen immers beperkt tot ‘publiek toegankelijke plaatsen’ en mag de maatregel alleen worden toegepast ‘wanneer de openbare rust dat vereist’. In de praktijk veel te beperkend zo bleek. De wetgever koos er daarom voor om de regels uit te breiden. Hij deed dat al in 2016, maar omdat een aantal andere dossiers prioriteit waren, werd de uitvoering ervan uitgesteld. Tot nu.

Herinner dat de bestuurlijke inbeslagname van voorwerpen en dieren steeds wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen en onder de verantwoordelijkheid van een ‘officier van bestuurlijke politie’ (OBP). En net als voorheen moeten de in beslag genomen voorwerpen gedurende (maximum) 6 maanden ter beschikking worden gehouden van de houder, bezitter of eigenaar. Tenzij het om dwingende redenen van openbare veiligheid gerechtvaardigd is om ze onmiddellijk te vernietigen.

Bron: Koninklijk besluit van 7 december 2018 tot uitvoering van artikel 4, tweede lid, van de wet op het politieambt en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 8 van de wet van 21 april 2016 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken Geïntegreerde politie, BS 16 januari 2019.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  1142