Uitbreiding Centraal huwelijksovereenkomstenregister op de valreep bijgestuurd

1 september 2015 betekent een ommezwaai voor het Centraal huwelijksovereenkomstenregister. Vanaf dan worden immers ook samenlevingscontracten en uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten, huwelijksstelsels en samenlevingscontracten geregistreerd en zal de opgeslagen informatie toegankelijk zijn voor het grote publiek. De federale wetgever zorgt nu op de valreep voor aantal aanpassingen. Het gaat vooral om verduidelijkingen voor een betere toepassing. Al zijn er ook inhoudelijke wijzigingen.

Waarom uitbreiding?

Vanaf volgende maand registreert het Centraal huwelijksovereenkomstenregister niet meer alleen (gewijzigde) huwelijkscontracten, maar ook samenlevingscontracten en uitspraken van rechtbanken over huwelijksovereenkomsten, huwelijksstelsels en samenlevingscontracten. Bedoeling is de informatie te centraliseren omdat ze van belang is voor derden die rechtsband willen, in een rechtsrelaties staan ten aanzien van één of beide partijen of die een uitvoering van zijn verhaalsrechten overweegt. De gegevens stellen hem bijvoorbeeld in staan om de rechten en plichten van de betrokken partijen na te gaan, na te gaan of de partij zelfstandig mag optreden, of de tussenkomst van een andere partij vereist is, en of zijn verhaalsrechten al dan niet beperkt zijn tot de eigen of de gemeenschappelijke goederen van de partijen.

Die bedoelingen worden nu verduidelijkt in de wet. Die zegt nu uitdrukkelijk waarom volgende akten in het Centraal huwelijksovereenkomstenregister worden opgenomen

  • de huwelijksovereenkomsten en de gewijzigde huwelijksovereenkomsten, met aanwijzing van het stelsel, met het oog op hun tegenwerpelijkheid aan derden;
  • de in artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten, met het oog op hun publiciteit;
  • de vonnissen en arresten die een wijziging inhouden van het huwelijksvermogensstelsel of van de in artikel 1478 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overeenkomsten, met het oog op een volledige kennisgeving aan derden.

Publicatie wijzigingsakten in Burgerlijk Wetboek

In het verleden moesten uittreksels van bepaalde gewijzigde huwelijksovereenkomsten gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad. Die verplichting werd bij de wetswijziging van januari 2013 opgeheven. Maar de wetgever komt hier nu op terug. Wijzigingsakten moeten toch in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Mits uitzonderingen. Zo is publicatie bijvoorbeeld niet verplicht wanneer het gaat om een beschikking die de wettelijke regels van verdeling van een gemeenschap wijzigt of een beschikking die een verdelings- of verrekeningsbeding in een stelsel van scheiding van goederen invoert, wijzigt of opheft.

Bovendien blijkt uit de voorbereidende werken dat het gaat om een eenvoudige mededeling. Het is niet de bedoeling dat er nog een uittreksel van de akte zelf verschijnt.

De wetgever wil met deze bijkomende publicatie nuttige informatie op een gestructureerde en gegroepeerde wijze ter beschikking stellen van de schuldeisers.

De Koning krijgt in dit kader de bevoegdheid om te bepalen welke gegevens met betrekking tot de gewijzigde huwelijksovereenkomsten door de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat ter publicatie worden overgemaakt aan het Belgisch Staatsblad, de modaliteiten van de publicatie, de datum van inwerkingtreding van de verplichting tot publicatie en de vergoedingen. Mits voorafgaande consultatie van de Privacycommissie.

Toegankelijk voor iedereen

Vanaf volgende maand wordt het Centraal Huwelijksovereenkomstenregister opengesteld voor iedereen. Uit privacyoverwegingen voegt de federale wetgever hier nu een voorwaarde aan toe: de aanvrager moet kunnen aantonen belang te hebben bij de opzoeking. Hij bevestigt hiermee zijn initiële wens.

1 september 2015

De wet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 1 september.

Bron:Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, BS 26 augustus 2015.
Zie ook Wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972, BS 6 mei 1977. Wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, BS 1 maart 2013. (art. 2-14)Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1237/001.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister

Afkondigingsdatum : 10/08/2015
Publicatiedatum : 26/08/2015

Gepubliceerd op 31-08-2015

  645