Tweede stap richting lage-emissiezone (LEZ)

Nadat de federale regering eerder al een verkeersbord invoerde met ‘begin LEZ’ en ‘einde LEZ’, is het nu de beurt aan de Vlaamse overheid om het decretale kader uit te tekenen voor de lage-emissiezones. Dat decreet zegt wie een lage-emissiezone kan invoeren, en onder welke voorwaarden dat kan.Daarna is het de beurt aan de Vlaamse regering om in een uitvoeringsbesluit de voertuigen aan te wijzen die altijd recht hebben op toegang tot een lage-emissiezone. En tot slot is het aan de steden en gemeenten om in een gemeentelijke verordening de details vast te leggen: tot waar strekt de lage-emissiezone zich uit, welke voertuigen mogen niet binnen, en welke voertuigen mogen onder bepaalde voorwaarden binnen. Maar zover is het nog niet.

Wat is een LEZ?

Niet de federale overheid, maar de gewesten bepalen wat er moet verstaan worden onder een lage-emissiezone. Dat is volgens het Vlaamse decreet: een zone waarin voor de leefbaarheid – in het bijzonder ter beperking van milieu- en gezondheidshinder door een slechte luchtkwaliteit – een selectief toelatingsbeleid voor motorvoertuigen wordt gevoerd dat gerelateerd is aan de milieuhinder die de betrokken voertuigen veroorzaken.

Minister van Omgeving Joke Schauvliege benadrukte eerder al dat een LEZ alleen ingesteld kan worden in een zone met een slechte luchtkwaliteit. Het kan niet de bedoeling zijn om in landelijke gemeenten LEZ’s te creëren...

Gemeente beslist autonoom

Elke stad of gemeente beslist nochtans autonoom of ze al dan niet een lage-emissiezone instelt op haar grondgebied. Uiteraard met respect voor de voorwaarde van de luchtkwaliteit.

De gemeente kan de toegang van bepaalde voertuigen tot haar LEZ volledig verbieden, of aan voorwaarden onderwerpen. Zoals: een vervuilende wagen krijgt alleen toegang tot de LEZ als er een toegangsgeld wordt betaald. In dat geval is het toegangsgeld verschuldigd door de houder van de nummerplaat, door de bestuurder van het voertuig, of door de persoon die toegang vraagt tot de LEZ.

De lage-emissiezone kan zich uitstrekken over gemeentewegen én gewestwegen, maar niet over snelwegen.

Als er een gewestweg binnen de zone valt, moet de gemeente wel de toestemming krijgen van het gewest om ook daar de verkeersborden F117 (begin LEZ) en F118 (einde LEZ) te mogen plaatsen.

Boete tot 360 euro

De gemeente kan een administratieve boete opleggen aan personen die de toegangsregels op de LEZ overtreden.Zij gaat er altijd van uit dat de overtreding begaan wordt door de houder van de nummerplaat, en dat is niet noodzakelijk de persoon die achter het stuur zit. De titularis van de nummerplaat kan echter met alle wettelijke middelen bewijzen dat hij de overtreding niet zelf heeft begaan.Is de wagen ingeschreven op naam van een rechtspersoon, dan is die rechtspersoon bij decreet verplicht om de naam vrij te geven van de persoon die het voertuig werkelijk bestuurde op het moment dat de overtreding plaats vond. Indien dat niet geweten is, zal de persoon die het voertuig ‘onder zich heeft’ (d.i. ermee mag rijden van de firma), de boete moeten betalen.

De administratieve boete bedraagt ten minste 90 euro en ten hoogste 360 euro per overtreding (15 tot 60 euro, maal opdeciemen).

Daarbij wordt de volgende procedure gevolgd. Een gemeentelijke toezichthouder stelt een verslag van vaststelling van de overtreding op en stuurt dat verslag door naar de beboetingsambtenaar. Die heeft dan 15 dagen de tijd om de overtreder een aangetekende zending te sturen met de feiten die werden vastgesteld, de begane inbreuk, en het bedrag van de administratieve boete. De overtreder moet de boete binnen de 30 dagen betalen. Het boetegeld spijst de gemeentekas.

Is hij het niet eens met de voorstelling van de feiten, dan moet de overtreder binnen de oorspronkelijke betalingstermijn van 30 dagen zijn verweer overmaken aan de beboetingsambtenaar. Dat moet aangetekend gebeuren. De beboetingsambtenaar heeft dan 60 dagen de tijd om zich over de verweermiddelen te beraden en een nieuwe aangetekende zending te versturen, die een nieuwe betalingstermijn van 30 dagen doet ingaan. Als de beboetingsambtenaar binnen de termijn van 60 dagen geen ongegrondverklaring van de verweermiddelen verstuurt, vervalt de boetebeslissing.

Elke overtreder kan tegen de beslissing van de beboetingsambtenaar in beroep gaan bij de politierechtbank.

Onmiddelijke inning

Opgelet! Als de overtreding wordt begaan door een persoon zonder vaste woon- of verblijfplaats in België, kunnen de toezichthouders overgaan tot onmiddellijke inning van de boete. Maar alleen mits de overtreder daarmee akkoord gaat. In dat geval bedraagt de boete ‘slechts’ 90 euro en kan er geen eigenlijke administratieve boete meer worden opgelegd.

Gemeentelijke toezichthouders

Uiteraard kan de politie toezicht uitoefenen op de naleving van de LEZ-regels, maar de gemeente kan het toezicht ook opdragen aan eigen personeelsleden, of aan personeelsleden van een intergemeentelijk samenwerkingsverband of een autonoom gemeente- of havenbedrijf. Ook de beboeting kan overgeheveld worden naar een bovengemeentelijk of verzelfstandigd niveau.

De (inter-)gemeentelijke toezichthouders krijgen ruime bevoegdheden. Zij mogen een bestuurder het bevel geven om te stoppen. Zij mogen de autopapieren inkijken, de identiteit van de bestuurder controleren, overgaan tot onmiddellijke inning, de bijstand van de politie inroepen, enz.

In principe zal de controle echter automatisch verlopen, via nummerplaatherkenning door ANPR-camera’s, maar de LEZ-toezichthouders zullen altijd ‘live’ kunnen tussenkomen.

Wachten op het regeringsbesluit

Vooraleer de LEZ-reglementering van kracht kan worden, moet de Vlaamse regering nog een uitvoeringsbesluit publiceren. Daarin bepaalt zij onder meer welke voertuigen altijd toegang moeten hebben tot een LEZ-zone (zoals milieuvriendelijke voertuigen en nutsvoertuigen), welke voertuigen toegang kunnen krijgen tot een LEZ-zone na registratie (bv. aangepaste wagens voor mindervalide personen), onder welke voorwaarden de gemeenten een toegangsverbod kunnen invoeren, in welke mate er bij het opleggen van toegangsvoorwaarden rekening moet worden gehouden met sociale aspecten, aan welke opleidingsvoorwaarden de LEZ-toezichthouders moeten voldoen, enz.

Eerste LEZ in najaar 2016?

De stad Antwerpen heeft al langer aangekondigd dat zij als eerste stad in ons land een lage-emissiezone wil invoeren, tussen de Schelde en de Ring, en op een deel van Linkeroever. De startdatum werd al een paar keer uitgesteld, omdat het federale en gewestelijke juridische kader niet rond was. Maar volgens de laatste berichten zou de eerste LEZ in het najaar van 2016 een feit zijn.

In werking op: ? (datum nog te bepalen in uitvoeringsbesluit).

Bron:Decreet van 27 november 2015 betreffende de lage-emissiezones, BS 18 december 2015 (LEZ-decreet).
Zie ook:

Carine Govaert

Decreet betreffende lage-emissiezones

Afkondigingsdatum : 27/11/2015
Publicatiedatum : 18/12/2015

Gepubliceerd op 18-12-2015

  137