Toegang tot netwerk van sociale zekerheid verruimd

Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot het netwerk van de sociale zekerheid

Diensten en instellingen van de deelstaten kunnen – mits toestemming van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – toetreden tot het netwerk van de sociale zekerheid. Zodat ze in een veilig kader persoonsgegevens kunnen uitwisselen met de sociale actoren. De regels omtrent de toetreding worden nu aangepast.

Informatieveiligheidscomité

Het beheerscomité van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) kan alleen toestemming geven tot toetreding na beraadslaging van de kamer sociale zekerheid en gezondheid van het nieuwe Informatieveiligheidscomité. Vroeger gaf het inmiddels opgeheven sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid advies over de toetredingsaanvraag.

Via de beraadslaging wordt elk individueel toetredingsverzoek getoetst aan de regels over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Opdrachten

Alleen diensten en instellingen van de deelstaten die met welbepaalde aangelegenheden bezig zijn, kunnen toetreden tot het netwerk. De lijst met in aanmerking komende opdrachten wordt uitgebreid met onder meer:
  • onderwijs;
  • onthaal- en integratiebeleid voor inwijkelingen
  • sociale hulpverlening aan gedetineerden met oog op sociale reïntegratie;
  • bescherming van het leefmilieu;
  • afvalstoffenbeleid, waterproductie en watervoorziening;
  • levering van gas en elektriciteit;
  • stads- en streekvervoer;
  • gezinsbijslagen;
  • ondersteuning en begeleiding van overheidsdiensten bij het realiseren van projecten rond administratieve vereenvoudiging, e-government en ICT.

De tot het netwerk toegetreden instanties die bevoegd zijn op het vlak van het ‘sociaal beleid’ van de deelstaten kunnen persoonsgegevens ter beschikking stellen voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming van de KSZ. Die gegevens kunnen dan ter beschikking gesteld worden voor beleidsvoorbereidend of wetenschappelijk onderzoek.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De diensten en instellingen van de deelstaten kunnen alleen tot het netwerk toetreden als ze – om hun opdrachten uit te voeren – systematisch behoefte hebben aan persoonsgegevens van instellingen van sociale zekerheid of van instanties die beschikken over persoonsgegevens die de KSZ via een geïntegreerde dienst samen met persoonsgegevens van actoren van het netwerk ter beschikking stelt. Dit betekent dat de uitbreiding van het netwerk van sociale zekerheid alleen kan toegestaan worden in het kader van bestaande of toekomstige uitwisselingen van persoonsgegevens tussen de sociale actoren en de betrokken instantie.

Inwerkingtreding

Het nieuw besluit van 19 september 2019 treedt in werking op 2 oktober 2019. Maar het geldt al sinds 1 oktober 2018 voor de behandeling van aanvragen tot uitbreiding van het netwerk die sinds dan zijn ingediend door organisaties die bevoegd zijn voor de nieuwe aangelegenheden (zoals bv. gezinsbijslagen).

Bron: Koninklijk besluit van 19 september 2019 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2002 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot sommige overheidsdiensten en openbare instellingen van de Gemeenschappen en Gewesten, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, BS 02 oktober 2019
Bron: Koninklijk besluit van 19 september 2019 tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot het netwerk van de sociale zekerheid, BS 2 oktober 2019
Zie ook:
Wet van 5 september 2018 tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG, BS 10 september 2018
Ilse Vogelaere
  311