Tijdstip van geboorte en van overlijden voortaan in Rijksregister

Vanaf 6 december 2016 zullen ook de gegevens uit de akten van de burgerlijke stand over het uur van geboorte en van overlijden van de burgers bijgehouden worden in het Rijksregister van de natuurlijke personen. Deze gegevens staan tot nog toe nog niet in het Rijksregister.

Er zal niet retroactief worden gewerkt. Alleen de ontbrekende gegevens, die voorkomen in de akten, zullen vanaf 6 december 2016 in het Rijksregister worden opgenomen.

Meer info in het Rijksregister

Het Rijksregister van de natuurlijke personen zal in de toekomst een pak nieuwe gegevens bevatten.

Zo zullen ook de contactgegevens van de burgers (telefoon- of gsmnummer en het e-mailadres) zullen in het Rijksregister opgeslagen worden. Burgers zullen evenwel niet verplicht worden die informatie mee te delen. De opgeslagen informatie helpt niet alleen om identiteitsfraude beter te kunnen opsporen. Ook heel wat overheidsdiensten zoals de FOD Financiën, de hulpdiensten of de diensten van de civiele bescherming hebben baat bij de centrale registratie van contactgegevens. Maar wanneer diensten bv. het opgegeven e-mailadres gebruiken, zullen ze nog steeds een officieel schrijven per post moeten opsturen aangezien het hier gaat om vrijwillige geregistreerde gegevens. De digitale communicatie vormt dus geen officiële akte.

Het Rijksregister zal ook informatie bevatten over de vreemdelingen aan wie de minister van Binnenlandse zaken een bijzondere verblijfsvergunning heeft gegeven.

Tot slot zullen het ‘Register van de Identiteitskaarten’ en het ‘Register van de Vreemdelingenkaarten’ – de centrale gegevensbestanden die bij het Rijksregister worden gehouden – vanaf 6 december 2016 een overzicht bewaren van alle foto’s die voorkomen op identiteitskaarten die de laatste 15 jaar zijn uitgereikt. Net als de digitale beelden van de elektronische handtekeningen van de houders. Die historiek aan beelden moet onze gemeente- en politiediensten helpen in hun strijd tegen identiteitsfraude en identiteitsdiefstal.

In werking

Het KB van 19 september 2016 treedt in werking op 24 oktober 2016, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Het KB bepaalt vanaf wanneer de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand over het uur van geboorte en het uur van het overlijden in het Rijksregister van de natuurlijke personen worden vermeld en bijgehouden.

Bron:Koninklijk besluit van 19 september 2016 tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand betreffende het uur van de geboorte en het uur van het overlijden, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden vermelden en bijgehouden in het Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 14 oktober 2016.
Zie ook: – Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015 (art. 1 - art. 13) – Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 3 september 1991 (wet bevolkingsregisters). – Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 21 april 1984 (rijksregisterwet) (art. 3, derde lid)

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de vermeldingen van de akten van de burgerlijke stand betreffende het uur van de geboorte en het uur van het overlijden, bedoeld in artikel 3, derde lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden vermeld en bijgehouden in het Rijksregister van de natuurlijke personen

Afkondigingsdatum : 19/09/2016
Publicatiedatum : 14/10/2016

Gepubliceerd op 18-10-2016

  231