Tijdelijke kaders bij hoven van beroep verlengd

De wetgever verlengt de tijdelijke personeelskaders van de raadsheren bij de hoven van beroep en van de substituten-procureur-generaal. En dit met twee jaar. Tot eind 2017.

Tijdelijke kaders

Verschillende wetten voorzien in tijdelijke personeelsformaties van raadsheren bij de hoven van beroep en van substituten-procureur-generaal. In totaal gaat het om 32 betrekkingen in overtal: 28 raadsheren en 4 substituten-procureur-generaal. Normaal gezien zouden die betrekkingen eindigen op 17 december 2015 of 31 december 2015, maar dat blijkt te vroeg te zijn. Nu blijven ze twee jaar langer bestaan.

Werklastmeting

Op basis van de resultaten van de werklastmeting en andere objectieve criteria zal worden bekeken hoe men tot een objectievere verdeling van de betrekkingen tussen de gerechtelijke entiteiten kan komen. De minister van Justitie zal samen met het College van de hoven en rechtbanken en het College van het openbaar ministerie overleggen over een methodiek en over verdeelsleutels om de personele middelen te verdelen.

Maar voor dat kan gebeuren moeten zetel en openbaar ministerie over hun werklastmetingen beschikken. En dat is voorlopig nog niet het geval. Het College van de hoven en rechtbanken zal de resultaten kunnen voorleggen in december 2015, maar voor het openbaar ministerie zal dat pas eind 2016 zijn. Bovendien vraagt de analyse van de werklastmetingresultaten en de omzetting ervan in personele middelen ook nog tijd. Vandaar het behoud van de tijdelijke kaders.

Inwerkingtreding

De wijzigingen treden - afhankelijk van het soort tijdelijke personeelsformatie - in werking op ofwel 18 december 2015 ofwel 31 december 2015.

Bron:Wet van 23 november 2015 met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie, BS 30 november 2015 (art. 3–12)
Zie ook:Wet van 29 november 2011 tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren teneinde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken (art. 2 en 3)Wet van 14 december 2004 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek (art. 8 en 9)Wet van 10 augustus 2005 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft (art. 3-5)Wet van 20 december 2005 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (art. 8)Wet van 12 maart 2007 tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft (art. 4 en 5)

Ilse Vogelaere

Wet met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie

Afkondigingsdatum : 23/11/2015
Publicatiedatum : 30/11/2015

Gepubliceerd op 03-12-2015

  111