Terug uitstel voor enkele nieuwe intellectuele eigendomsregels

Boek XI van het Wetboek van economisch recht gaat over de intellectuele eigendom. De meeste regels zijn in werking getreden op 22 september 2014, maar een aantal zouden – na enkele eerdere uitstellen – eindelijk in werking treden op 1 januari 2017. Maar zover komt het niet. Voor een aantal regels met voorziene start op 1 januari 2017 zijn er nog geen uitvoeringsbepalingen. Of geplande diensten zijn tegen dan niet operationeel. Vandaar een nieuw uitstel – dit keer tot 1 januari 2018.

Auteursrechten en naburige rechten

Bij de auteursrechten en de naburige rechten zien we dat de inwerkingtreding van enkele uitzonderingen op het reproductierecht en de daaraan gekoppelde reproductievergoeding ( art. XI.190, 5° en 6°, art. XI.191, §1, eerste lid, 1° en 2° en de art. XI.235 tot XI.239 WER) uitgesteld wordt tot 1 januari 2018. Er zijn twee redenen voor dit uitstel. De reprografieregels moeten eerst nog aangepast worden aan de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 12 november 2015 in de zaak HP tegen Reprobel. Bovendien is het nog steeds wachten op enkele uitvoeringsregeling. Ook de regels over de billijke vergoeding voor uitvoerende kunstenaars en producenten voor de openbare uitvoering en uitzending via de omroep van hun prestaties worden uitgesteld tot 1 januari 2018 ( art. XI.212-XI.214 ). Ook hier zijn eerst nog uitvoeringsbepalingen nodig. Een aantal bepalingen van de Auteurswet blijft - als gevolg van die latere inwerkingtredingen - voorlopig nog van toepassing.

Uniek inningsplatform

Het uniek platform voor de inning van de auteursrechten en de naburige rechten voor de openbare uitvoering van fonogrammen en films is niet klaar tegen 1 januari 2017. De inwerkingtreding wordt uitgesteld tot 1 januari 2018 ( art. 253, §2 WER ).

Inwerkingtreding

Het nieuwe KB van 12 december 2016 is in werking getreden op 31 december 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft, BS 23 december 2016
Zie ook:

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van de inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 houdende de invoeging van boek XI “Intellectuele eigendom” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van bepalingen eigen aan boek XI in de boeken I, XV en XVII van hetzelfde Wetboek, en van de wet van 10 april 2014 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XI “Intellectuele eigendom” van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van een bepaling eigen aan boek XI in boek XVII van hetzelfde Wetboek, en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de organisatie van de hoven en rechtbanken betreffende vorderingen inzake intellectuele eigendomsrechten en inzake transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten betreft

Afkondigingsdatum : 12/12/2016
Publicatiedatum : 23/12/2016

Gepubliceerd op 19-01-2017

  108