Technische correcties na wetswijzigingen justitie

Justitie kreeg in mei heel wat wetswijzigingen te verwerken. Er verschenen niet minder dan 3 verzamelwetten: de wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, de wet van 8 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (I) en de wet van 12 mei 2014 houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie (II). Vandaag is opnieuw een verzamelwet Justitie verschenen. De wet van 5 mei 2014 ter verbetering van verschillende wetten inzake Justitie (I). Daarmee voert de wetgever een aantal technische correcties door, onder meer om verkeerde verwijzingen, foutieve opschriften en materiële fouten, die in het verleden en na de recente wetswijzigingen zijn ontstaan, recht te zetten. Inhoudelijk zijn er geen aanpassingen.

Komen achtereenvolgens aan bod: wijzigingen aan

 • het Burgerlijk Wetboek;
 • de Hypotheekwet van 16 december 1851;
 • het Strafwetboek;
 • de Uitleveringswet van 15 maart 1874;
 • de wet van 25 augustus 1885 die de wetgeving betreffende de koopvernietigende gebreken herziet;
 • de wet van 25 maart 1981 houdende bestraffing van de aanzetting tot het plegen van misdaden of wanbedrijven;
 • de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstiffen, slaapmiddelen en verdovende middelen;
 • de Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap;
 • de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten;
 • het Gerechtelijk Wetboek;
 • de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlinchtingen- en veiligheidsdienst;
 • het Wetboek van vennootschappen;
 • de Basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden.

De wet van 5 mei 2014 treedt in werking op 18 juli, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 5 mei 2014 ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie, BS 8 juli 2014.

Laure Lemmens

Wet ter verbetering van verschillende wetten inzake justitie

Afkondigingsdatum : 05/05/2014
Publicatiedatum : 08/07/2014

Gepubliceerd op 15-07-2014

  109