Tax shelter voor startende ondernemingen: regels over uitreiking van het bewijs aan de inschrijver bijgewerkt

Wie instapt in het kapitaal van een startende vennootschap (rechtstreeks of via een crowdfundingsplatform), of in dat van een openbaar startersfonds of een private startersprivak, kan genieten van een belastingvermindering. Ook wie via een crowdfundingsplatform inschrijft op nieuwe beleggingsinstrumenten die zijn uitgegeven door een financieringsvehikel kan een belastingvermindering krijgen (art. 145(26), WIB 1992).

De startende vennootschappen, de openbare startersfondsen, de private startersprivaks en de financieringsvehikels moeten ieder jaar vóór 31 maart een bewijsstuk afleveren aan diegene die instapt in hun kapitaal (de inschrijver). Binnen dezelfde termijn moeten ze ook een afschrift van dit bewijsstuk aan de belastingadministratie bezorgen. De inschrijver moet het bewijsstuk ter beschikking houden van de belastingadministratie.

Een KB van 18 april 2017 stemt de regels over de uitreiking van het bewijs aan de inschrijver, die in het KB/WIB 1992 staan, af op de wijzigingen die de ‘wet crowdfunding’ aan de tax shelter-reglementering voor startende ondernemingen aanbracht (wijziging art. 63(12/1), KB/WIB 1992).

Hierna volgt een overzicht van de nieuwe regeling die geldt vanaf het aanslagjaar 2017.

Bewijsstuk jaarlijks vóór 31 maart

De startende vennootschappen of de financieringsvehikels (art. 145(26), § 3, eerste lid en art. 145(26), § 1, eerste lid, WIB 1992) moeten jaarlijks vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het jaar van de verwerving van de volledig volstorte aandelen of de nieuwe beleggingsinstrumenten (art. 145(26), § 1, eerste lid, b, WIB 1992), en van de 4 daaropvolgende jaren een document opstellen dat:

 • voor het jaar van verwerving:
  • het bedrag vermeldt dat recht geeft op de belastingvermindering;
  • bevestigt of de vennootschap waarin wordt geïnvesteerd, hetzij rechtstreeks, hetzij via een crowdfundingsplatform, hetzij via een financieringsverhikel, voldoet aan de voorwaarden van artikel 145(26), § 3, eerste lid, WIB 1992;
  • het tarief van de belastingvermindering vermeldt dat van toepassing is (art. 145(26), § 3, vijfde of zesde lid, WIB 1992);
 • in voorkomend geval, voor elk van de 4 volgende jaren bevestigt dat deze aandelen of beleggingsinstrumenten nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk, en dat is voldaan aan de voorwaarde van artikel 145(26), § 3, tweede lid van het WIB 1992;
 • voor het jaar van vervreemding van de aandelen of beleggingsinstrumenten: het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering.

De openbare startersfondsen of private startersprivaks (art. 145(26), § 1, eerste lid, c, WIB 1992) moeten jaarlijks vóór 31 maart van het jaar dat volgt op het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarde van artikel 145(26), § 2, derde lid van het WIB 1992 is voldaan, en van de 4 daaropvolgende jaren, een document opstellen dat:

 • voor het belastbare tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan bovenstaande investeringsvoorwaarde is voldaan:
 • in voorkomend geval, voor elk van de 4 volgende jaren bevestigt dat deze rechten van deelneming nog steeds in het bezit zijn van de inschrijver op 31 december van het belastbaar tijdperk, en dat is voldaan aan de voorwaarde die in artikel 145(26), § 3, tweede lid van het WIB 1992 staat;
 • voor het jaar van vervreemding van de rechten van deelneming: het aantal nog niet verlopen maanden vermeldt dat in aanmerking komt voor de berekening van de terugname van de belastingvermindering.

Uitstel voor openbare startersfondsen en private startersprivaks

Enkel voor het aanslagjaar 2017 krijgen de openbare startersfondsen en private startersprivaks 2 maanden langer de tijd - tot 31 mei 2017 - om de bewijsstukken met betrekking tot de nieuwe rechten van deelneming op te stellen en vóór diezelfde datum aan de inschrijver overhandigen (art. 2, KB van 18 april 2017).

In werking

Het KB van 18 april 2017 is van toepassing met ingang van aanslagjaar 2017.

Bron:Koninklijk besluit van 18 april 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 145(26), § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 27 april 2017.
Zie ook:– Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiën, BS 20 december 2016 (wet crowdfunding) (art. 38) – Algemene Administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Bericht tot vaststelling van een model van attest inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen bedoeld in artikel 145(26), § 4 t.e.m. 6, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) en in artikel 63(12/1), van het Koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 92 (KB/WIB 1992), BS 16 september 2016.– Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 145(26), § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 12 april 2016. – Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992) (art. 63(12/1)) – Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) (art. 145(26)). – Wet van 18 december 2015 tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, BS 30 december 2015 (art. 47) – Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 48-57) – Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) (art. 15, § 1 tot 6)

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, inzake de belastingvermindering voor de verwerving van nieuwe aandelen van startende ondernemingen in uitvoering van artikel 14526, § 6, eerste lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Afkondigingsdatum : 18/04/2017
Publicatiedatum : 27/04/2017

Gepubliceerd op 04-05-2017

  644