Taksen op octrooien en beschermingscertificaten vanaf 1 januari 2016

Op 1 januari 2016 wijzigen de tarieven van de taksen en bijkomende taksen op uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen en voor gewasbeschermingsmiddelen die verschuldigd zijn in een procedure voor de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE). Er worden ook een aantal taksen afgeschaft op 1 januari 2016. De nieuwe tarieven staan in een KB van 9 november 2015.

Taksen en bijkomende taksen vanaf 1 januari 2016

Te innen taksen Tot en met 31 december 2015(bedrag in euro)Vanaf 1 januari 2016 (bedrag in euro)
Indiening van een octrooiaanvraag 5050
Toeslag voor het te laat betalen van een indieningstaks 2525
Opeising van het voorrangsrecht 12 0
Herstel van het voorrangsrecht 50350
Verbetering of toevoeging van een beroep op voorrang 50 50
Opzoekingstaks 300 300
Indiening van het verzoek tot het bekomen van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type 6 0
Indiening van een aanvraag voor een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) 200 200
Indiening van een aanvraag voor verlenging van de duur van een certificaat 200 200
Regularisatie van een octrooiaanvraag, van een aanvraag voor een certificaat of van een aanvraag voor de verlenging van de duur van een certificaat 12 30
Verbeteren van taalfouten of fouten van overschrijving van een octrooiaanvraag per verbeterde of vervangen bladzijde 1212
Herstel in de rechten wanneer een termijn voor een handeling in een procedure voor de DIE niet in acht genomen werd 350350
Kennisgeving van de totale of gedeeltelijke overdracht of van de totale of gedeeltelijke overgang van een aanvraag, een octrooi of van een certificaat 120
Kennisgeving van de verklaring inzake het verlenen van een licentie op een aanvraag, een octrooi of een certificaat 120
Kennisgeving van de wijziging van de verklaring inzake het verlenen van een licentie op een aanvraag, een octrooi of een certificaat 120
Kennisgeving van de overdracht van een licentie op een aanvraag, een octrooi of een certificaat 120
Kennisgeving van het vruchtgebruik of van de inpandgeving van een aanvraag, een octrooi of een certificaat 120

Vanaf 1 januari 2016 worden dus volgende taksen afgeschaft:

  • de taksen voor de kennisgeving van een overdracht, een overgang of een verlening van een licentie op een octrooiaanvraag, een octrooi of een aanvullend beschermingscertificaat (12 euro elk);
  • de taks voor de indiening van het verzoek tot het bekomen van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type (6 euro), en
  • de taks voor de opeising van een voorrangsrecht (12 euro per opgeëist voorrangsrecht).
Deze taksen worden afgeschaft omdat de kost voor de verwerking van de betaling van deze taksen hoger ligt dan hetgeen deze taksen opbrengen.

Twee corrigerende taksen worden op 1 januari 2016 verhoogd, nl.:

  • de regularisatietaks, die stijgt van 12 euro tot 30 euro, met de bedoeling om gebruikers aan te sporen om van bij aanvang van de verleningsprocedure een volledig dossier in te dienen bij de DIE, en
  • de taks voor een herstel van een voorrangsrecht, die verhoogd wordt van 50 euro tot 350 euro. Dit eveneens om gebruikers aan te sporen om van bij aanvang van de verleningsprocedure een volledig dossier in te dienen bij de DIE, en om de taks gelijk te stellen aan de taks die verschuldigd is voor een herstel in rechten wanneer een termijn voor een handeling in een procedure voor de DIE niet in acht werd genomen.

Jaartaksen en toeslagen

De jaarlijkse instandhoudingstaksen voor de octrooien en de aanvullende beschermingscertificaten en de toeslagen voor laattijdige betaling van de jaartaksen worden verhoogd met 10%.

Te innen taksen voor uitvindingsoctrooienVanaf 1 januari 2016 (bedrag in euro)
Derde jaartaks40
Vierde jaartaks 55
Vijfde jaartaks 75
Zesde jaartaks 95
Zevende jaartaks 110
Achtste jaartaks 135
Negende jaartaks 165
Tiende jaartaks 185
Elfde jaartaks 215
Twaalfde jaartaks240
Dertiende jaartaks 275
Veertiende jaartaks 320
Vijftiende jaartaks 360
Zestiende jaartaks 400
Zeventiende jaartaks 450
Achttiende jaartaks 500
Negentiende jaartaks 555
Twintigste jaartaks 600
Toeslag bij te late betaling van de derde tot de tiende jaartaks 85
Toeslag bij te late betaling van de elfde tot de twintigste jaartaks 230
De jaarlijkse instandhoudingstaks voor de octrooien wordt jaarlijks gekweten van het 3de jaar te rekenen van de indiening van de octrooiaanvraag.

Te innen taksen voor aanvullende beschermingscertificaten Vanaf 1 januari 2016 (bedrag in euro)
Eerste jaartaks 650
Tweede jaartaks 700
Derde jaartaks 750
Vierde jaartaks 800
Vijfde jaartaks 850
Toeslag bij te late betaling van de eerste tot de vijfde jaartaks 250

In werking

Het KB van 9 november 2015 treedt in werking op 1 januari 2016.

Het KB heft vanaf 1 januari 2016 ook nog enkele bepalingen op in:

Bron:Koninklijk Besluit van 9 november 2015 betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten, BS 25 november 2015.
Zie ook:Koninklijk besluit van 18 december 1986 betreffende de taksen en bijkomende taksen inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten, BS 23 december 1986; err., BS 22_januari 1987.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit betreffende de taksen en toeslagen inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten

Afkondigingsdatum : 09/11/2015
Publicatiedatum : 25/11/2015

Gepubliceerd op 26-11-2015

  134