Systematische identiteitscontrole asielzoekers in strijd tegen terrorisme en mensenhandel

De federale politie gaat de identiteit van asielzoekers die zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken systematisch controleren. Het gaat om gerichte controles in het kader van mensenhandel en de strijd tegen terrorisme. De fenomenen vragen in het kader van de huidige vluchtelingenstroom bijzondere aandacht, zegt minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon in zijn Omzendbrief OOP 44.

Hij vraagt aan de Dienst Vreemdelingenzaken om de identificatiegegevens die het reeds verzameld heeft aan de federale politie te bezorgen. De federale politie zal op haart beurt de lokale zones informeren over de uitgevoerde identiteitscontroles en de resultaten daarvan. Jambon wil hiermee vermijden dat asielzoekers nodeloos aan meerdere politiecontroles worden onderworpen. Hij benadrukt wel dat die informatie geen afbreuk doet aan de bevoegdheden waarover de lokale politieoverheden en diensten beschikken in het kader van politiecontroles op basis van de Wet op het Politieambt.

Minister Jambon geeft in zijn omzendbrief meer toelichting bij de keuze om systematische identiteitscontroles in te voeren. De verplichtingen die ons land heeft met betrekking tot de opvang en hulp aan personen die een grondgebied met gewapende conflicten ontvluchten, mag niet ten koste gaan van de handhaving van de openbare veiligheid, zowel in ons land als binnen de Schengenzone, klinkt het. Het is van belang dat de strijd tegen fenomenen als de ‘Foreign Terrorists Fighters’ en mensenhandel ook in deze context wordt verder gezet… en binnen de huidige uitzonderlijke toestroom aan asielzoekers wordt versterkt. Asielzoekers kunnen immers via meerdere wegen, al dan niet met toegangscontrole, in ons land terechtkomen.

De omzendbrief is sinds 26 oktober van toepassing. .

Bron:Ministeriële omzendbrief OOP 44 van 23 oktober 2015 betreffende de versterkte controle op basis van artikel 34 van de wet op het politieambt, BS 3 november 2015.

Laure Lemmens

Ministeriële omzendbrief nr. OOP 44 betreffende de versterkte controle op basis van artikel 34 van de wet op het politieambt

Afkondigingsdatum : 23/10/2015
Publicatiedatum : 03/11/2015

Gepubliceerd op 04-11-2015

  80