Subsidies voor uittesten zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) heeft nu ook voor minderjarigen een zorgzwaarte-instrument ontwikkeld. Om na te gaan of het in de praktijk hanteerbaar en realistisch is, kunnen inschalers het zorgzwaarte-instrument uittesten. Wie dat doet, kan daar subsidies voor krijgen. Per inschaling gaat het om 310,17 euro. Daar staan wel een aantal verplichtingen tegenover.

Zorgzwaarte

Het zorgzwaarte-instrument (ZZI) voor minderjarigen moet de ondersteuningsnoden van kinderen en jongeren met een handicap op een objectieve manier in kaart brengen. Het ZZI vormt een aanvulling op de huidige inschalingsmethodes die integrale jeugdhulpverlening gebruikt voor de indicatiestelling.

Het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen is belangrijk in het kader van de persoonsvolgende financiering. Die financieringsvorm houdt in dat mensen met een beperking een budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning kunnen krijgen. Voor minderjarigen verloopt het vaststellen van de ondersteuningsnood via de Intersectorale Toegangspoort — in het kader van de Integrale Jeugdhulp.

Projectoproep

De inschalers die het zorgzwaarte-instrument mogen uittesten, worden gekozen uit de inschalers die zich daarvoor kandidaat hebben gesteld na een projectoproep van het VAPH.

Testperiode

De testperiode loopt van 1 april 2015 tot 30 juni 2016.

Subsidie

Per inschaling met het nieuwe ZZI kan de inschaler een subsidie van 310,17 euro krijgen. Dat geld wordt enkel gegeven als hij een aantal regels naleeft.

Verplichtingen

De inschaler moet een opleiding volgen over hoe hij het experimentele ZZI voor minderjarigen moet afnemen. Daarna schaalt hij de zorgzwaarte van de minderjarige in met het nieuwe ZZI. Hij bezorgt de inschalingsresultaten aan de studiecel van het VAPH. Hij geeft ook feedback op de inschalingsresultaten. Dit alles gebeurt elektronisch. Met die feedback kan de wetenschappelijke ontwikkeling van het ZZI op punt gezet worden.

Uitbetaling

Het VAPH betaalt de subsidie van 310,17 euro per inschaling pas uit als zijn studiecel de resultaten van de afname en de feedback bij de inschalingsresultaten van de inschaler heeft gekregen. De inschaler moet ook een schuldvordering aan het VAPH bezorgen.

Het VAPH kan beslissen om de subsidie niet uit te betalen of om ze terug te vorderen als uit een evaluatie blijkt dat de inschaler de gevraagde activiteiten onvoldoende heeft uitgevoerd.

Definitief

Nog dit. Het definitieve zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen zou ter beschikking moeten zijn tegen eind december 2016.

Inwerkingtreding

Het nieuwe MB van 15 september 2015 treedt in werking op 1 april 2015.

Bron:Ministerieel besluit van 15 september 2015 tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen, BS 12 oktober 2015
Zie ook:Decreet van 25 april 2014 houdende de persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap, hoofdstuk 5Decreet van 12 juli 2013 betreffende de integrale jeugdhulp

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie voor testing van het zorgzwaarte-instrument voor minderjarigen

Afkondigingsdatum : 15/09/2015
Publicatiedatum : 12/10/2015

Gepubliceerd op 14-10-2015

  139