Subdelegatie voor overheidsopdrachten binnen departement Financiën en Begroting

Secretaris-generaal Hedwig Van Der Borght van het ‘departement Financiën en Begroting’ van de Vlaamse overheid, wijzigt de delegaties aan de afdelingshoofden van de subentiteiten van het departement Financiën en Begroting voor overheidsopdrachten.

Deze wijziging kwam er naar aanleiding van de opheffing van het ‘intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting’.In het kader van de beperking van het aantal entiteiten binnen de Vlaamse administratie besliste de Vlaamse Regering in januari 2014 immers om het ‘intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting’ op te heffen en te laten opgaan in het departement Financiën en Begroting.

Net zoals voordien heeft elk personeelslid dat de leiding heeft over een subentiteit van het departement Financiën en Begroting, delegatie om overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten te gunnen tot een bedrag van 5.000 euro (exclusief btw).

Sinds 1 maart 2014 heeft ook het afdelingshoofd van de ‘subentiteit systeemexploitatie’ delegatie in het kader van de algemene werking en in uitvoering van de beslissingen die de secretaris-generaal hierover neemt, om bestellingen te doen op basis van een bestellingsopdracht, die bestaan uit continue prestaties, zoals vaste uitgaven, exploitatie en recurrent onderhoud, boven een bedrag van 5.000 euro (exclusief btw). Dit voor zover deze kaderen binnen een normaal verloop van een globaal jaarlijkse uitvoeringsprognose die is goedgekeurd door de secretaris-generaal. De afdelingshoofden van de ‘subentiteit managementondersteunende diensten’ en van de ‘subentiteit informatica’ beschikten al over deze delegatie en behouden ze ook.

Het afdelingshoofd van de ‘subentiteit managementondersteunende diensten’ heeft, net zoals voordien, delegatie om alle uitgaven voor het beheer van het wagenpark te gunnen, zoals voorzien in het wagenreglement van de entiteit.

In werking

Het besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting van 27 februari 2014 treedt in werking op 1 maart 2014.

Het heft het “besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting van 27 december 2010 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van het departement Financiën en Begroting en tot werking van het operationeel comité inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap” volledig op.

Bron:Besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting van 27 februari 2014 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van het departement Financiën en Begroting en tot werking van het operationeel comité inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, BS 8 april 2014.
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 2014 tot wijziging van de regelgeving naar aanleiding van de opheffing van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting, BS 21 februari 2014.

Christine Van Geel

Besluit van de secretaris-generaal van het departement Financiën en Begroting tot subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van het departement Financiën en Begroting en tot werking van het operationeel comité inzake kas- en schuldbeheer van de Vlaamse Gemeenschap

Afkondigingsdatum : 27/02/2014
Publicatiedatum : 08/04/2014

Gepubliceerd op 08-04-2014

  162