Stukken neerleggen bij griffie naar keuze kan voorlopig niet

Eind 2014 werd de elektronische procesvoering bij Justitie met 2 jaar uitgesteld tot 1 januari 2017. Dat uitstel heeft nu ook gevolgen voor andere gerechtelijke hervormingsmaatregelen. Stukken neerleggen op een griffie naar keuze, het is nog eventjes toekomstmuziek.

Normaalgezien zouden burgers vanaf 1 september 2015 terecht kunnen bij iedere afdeling van de bevoegde rechtbank voor het neerleggen van stukken, ook al is die afdeling niet de bevoegde afdeling waar de zaak wordt of zal worden behandeld. De griffie zal er op dat moment voor moeten zorgen dat de stukken bij de bevoegde afdeling raken. En om de betrokken partijen te informeren welke afdeling precies bevoegd is. Maar nu blijkt dat de rechtbanken logistiek niet klaar zijn om alle fysiek neergelegde stukken de herverdelen. En hoewel momenteel hard wordt gewerkt aan het e-griffieproject waarbij stukken elektronisch kunnen worden neergelegd, kan daarop nog geen beroep worden gedaan.

De wetgever is daarom genoodzaakt om de veralgemening van de mogelijkheid om stukken neer te leggen op een griffie naar keuze uit te stellen. En dat tot het ogenblik dat de elektronische procesvoering mogelijk wordt. De hervorming wordt gelinkt aan de effectieve invoering van het e-griffiesysteem om de zaak werkbaar te maken voor de griffies. Op die manier worden ook bijkomende verzendingskosten vermeden. Nieuwe deadline: 1 januari 2017. Merk op dat het wel degelijk om een uiterste datum van inwerkingtreding gaat.

Merk op dat dit alles geen invloed heeft op het principe dat nu al van geldt voor zaken die op basis van een zaakverdelingsreglement exclusief aan één bepaalde afdeling zijn toegewezen. Stukken kunnen hier wel in elke afdeling van de rechtbank worden neergelegd. Dat blijft zo. De huidige wetswijziging heeft alleen betrekking op de neerlegging van stukken in verband met zaken die niet exclusief aan één afdeling zijn toegewezen.

De wet van 10 augustus 2015 treedt in werking op 29 augustus, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 10 augustus 2015 tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 19 augustus 2015.
Zie ook Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, Parl. St. Kamer 2015, nr. 54K1239/001. Wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde, BS 10 december 2013. Wet van 19 december 2014 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, BS 29 december 2014. (art. 20-22).

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde

Afkondigingsdatum : 10/08/2015
Publicatiedatum : 19/08/2015

Gepubliceerd op 20-08-2015

  176